A2-18. Zemětřesení

ZEMĚTŘESENÍ

Místo možného výskytu

Zemětřesení je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události.

Jeho vznik a působení zpravidla nelze časově a prostorově předvídat. Může se projevit kdekoliv na území Jm kraje, předpokládané místo nejpravděpodobnějšího ohrožení není možno stanovit.

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost výskytu silnějšího zemětřesení na území Jm kraje je malá. Zemětřesení o intenzitě 8 a více stupňů jsou u nás ojedinělá a vyskytují se jednou za několik set let, středně silné otřesy (6-7°) zhruba jednou či dvakrát za století.

Ohniska zemětřesení se nacházejí zejména v okrajových horských oblastech Českého masivu, v oblasti Jeseníku, na moravsko-slovenské hranici v Karpatech a středním Pováží.

Významnější otřesy nebyly v minulém století na území Jm kraje zaznamenány. Nejsilnější pozorované zemětřesení v blízkém okolí bylo zaregistrováno v roce 1763 v Komárně a obcích východně od Komárna, intenzita dosáhla 8-9°.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah a ohrožení závisí zejména na intenzitě zemětřesení.

Silné zemětřesení může způsobit totální narušení života v postižené oblasti - až úplnou likvidaci občanské i průmyslové zástavby, inženýrských sítí, přerušení komunikací v místě a komunikačních spojů s okolím, značné nenávratné i zdravotnické ztráty, možnost vzniku epidemií. Pravděpodobnost takto ničivého zemětřesení na území Jm kraje je velmi malá.

Při zemětřeseních nižšího stupně (6-70), která jsou na území Jm kraje pravděpodobnější, lze předpokládat vznik a šíření paniky u obyvatelstva, zdravotnické příp. i nenávratné ztráty, poškození budov (praskliny zdí), narušení infrastruktury v postižené oblasti - poškození inženýrských sítí s místními výpadky dodávek energií a vody, narušení dopravy, vznik druhotných účinků (požáry, úniky nebezpečných látek), únik vody podél základových spár VD, poškození hrází rybníků a jiných vodních nádrží.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Nelze konkretizovat - zemětřesení nižšího stupně může zasáhnout kteroukoliv část území Jm kraje.

Ohrožení obyvatelstva

 • zranění nebo usmrcení osob troskami v důsledku destrukcí budov,
 • zranění nebo usmrcení osob v důsledku druhotných následků (výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek, zátopy, nehody v dopravě),
 • úmrtí osob jako následek vzniklých epidemií.
 • nepřímé ohrožení (ztížení životních podmínek) jako důsledek omezení až přerušení dodávky elektrické energie, plynu, tepla, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování zdravotní péče postiženými zdravotnickými zařízeními,
 • ohrožení zdraví a života v důsledku paniky a trestné činnosti.

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • poškození nebo zničení sítí energetických, plynárenských, vodárenských a telekomunikačních,
 • poškození nebo zničení silničních komunikací a železničních tratí,
 • na vozidlech při nehodách v silniční a železniční dopravě,
 • kontaminace životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami,
 • narušení hrází vodních děl,
 • škody na majetku a polních kulturách v důsledku záplav a velkých rozliv vody,
 • usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat,
 • následné škody z omezení nebo přerušení silniční i železniční dopravy, dodávky el. energie, plynu, vody.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • ohrožení zdraví a života osob (přímé, epidemie),
 • ohrožení zvířat,
 • omezení nebo přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, telekomunikačních služeb,
 • omezení nebo přerušení silniční a železniční dopravy,
 • omezení nebo přerušení zásobování,
 • omezení poskytování zdravotní péče,
 • výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek,
 • kontaminace životního prostředí,
 • nehody v silniční a železniční dopravě,
 • sesuvy půdy a skal.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • v případě zemětřesných záchvěvů slabší síly pro zamezení vzniku paniky včasné podání informací obyvatelstvu,
 • v případě silnějšího zemětřesení včasné varování obyvatelstva a realizaci opatření k zamezení paniky,
 • lokalizaci a likvidaci požárů,
 • vyhledání a vyproštění osob z trosek a závalů,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • odpojení energetických, plynových a vodovodních sítí, příp. vyhlášení regulačních stavů,
 • zprůjezdnění vybraných úseků komunikací k provádění záchranných prací,
 • regulaci dopravy a pohybu osob,
 • odstranění ohrožujících trosek nebo jejich statické zajištění,
 • nouzové ubytování a zásobování obyvatelstva a hospodářských zvířat,
 • postupnou obnovu sjízdnosti silnic a provozu na železničních tratích,
 • postupnou obnovu dodávky el. energie, příp. vody a plynu,
 • posouzení možností obnovy poškozených budov, zařízení a její realizace,
 • posouzení rozsahu škod na životním prostředí, možnosti jeho obnovy a realizace.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • intenzitě zemětřesení,
 • rozloze postiženého území,
 • počtu zraněných nebo ohrožených osob,
 • hodnocení situace HZS, ZZS, Policií ČR, Správou a údržbou silnic JMK, ČD, s.p., provozovateli inženýrských sítí (E.ON, a.s., GasNet, s.r.o., vodárenské společnosti), orgány samosprávy.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • lokalizace a likvidace případných požárů,
 • vyprošťování osob z trosek a závalů,
 • odstraňování ohrožujících trosek,
 • zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob,
 • pomoc při obnově sjízdnosti komunikací,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření nesjízdných komunikací, zajištění regulace dopravy,
 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • E.ON, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení, obnova dodávky el. energie,
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - odpojení rozvodů plynu, obnova dodávky plynu,
 • vodárenské společnosti - dodávka pitné vody, obnova vodovodních sítí,
 • Správa a údržba silnic Jm kraje - obnova sjízdnosti komunikací,
 • Správa dopravní cesty s.p. - obnova provozu na železničních tratích,
 • technické služby měst a obcí - odstraňování následků živelní pohromy,
 • městská policie - v součinnosti s Policií ČR realizace pořádkového a dopravního zajištění, střežení opuštěných bytů a důležitých objektů,
 • Krajská hygienická stanice - hygienicko-epidemiologická opatření,
 • Krajská veterinární správa - veterinární opatření,
 • síly a prostředky AČR - vyprošťování osob a vozidel, odstraňování trosek, základna humanitární pomoci,
 • Svaz záchr. brigád kynologů - vyhledávání zavalených osob,
 • správci, vlastníci lesů - odstraňování polomů,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • pohřební služby - odvoz zemřelých osob,
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro varování příp. informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění a varování se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, varovacími sirénami a hromadným i informačními prostředky v souladu s dokumenty a .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků živelní pohromy zajistí vlastníci - správci v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JMK, obce,
 • železniční síť - Správa dopravní cesty, s.p.,
 • elektrická síť – E.ON Česká republika, a.s.,
 • rozvody plynu - Jihomoravská plynárenská, a.s.,
 • vodovodní síť - vodárenské společnosti, města, obce,
 • velké polomy - vlastník, správce lesního porostu,
 • obytné budovy, provozní výrobní objekty a společenská zařízení - vlastníci, správci.