Přehled pojmů

Přehled základních pojmů využívaných v rámci portálu KRIZPORT

A
B
C
D
E
F
G
H
CH
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Aktivní zóna záplavového území

Území v zastavěných územích obcí a v územích určených k zástavbě podle územních plánů, které při povodni odvádí rozhodující část celkového průtoku, a tak bezprostředně ohrožuje život, zdraví a majetek lidí.

Akceschopnost

Rozumí se tím připravenost sil a prostředků k provedení zásahu. A to připravenost:

  • organizační (odpovídající počet hasičů k zásahu a jejich vnitřní organizace – velitel, strojník, hasiči),
  • technická (připravenost požární techniky a věcných prostředků – např. dýchací přístroje, lana, detekční přístroje apod. za účelem zásahu)
  • odborná (hasiči musí procházet školením a kurzy, kdy prokazují způsobilost pro výkon funkce, kterou v jednotce zastávají – velitel, strojník apod.)

AMDS (Automatický systém odesílání hlasových zpráv - Automatic Message Delivery System)

Systém vyrozumění za pomoci automatického odesílání hlasové zprávy na seznam kontaktů (příjemců). Systém obvolává jednotlivé členy jednotky a předává informace o výjezdu k události formou hlasové zprávy. Ta se generuje automaticky v reálném čase bez zásahu lidského faktoru.

Analýza rizik

Zjišťuje, jakým hrozbám je např. území či objekt (čili to, co analyzujeme) vystaven, jak moc jsou ohroženy hodnoty, které je třeba chránit, jak vysoká je pravděpodobnost, že vzniknou tyto hrozby a jaký dopad by na území/objekt apod. mohly mít.

ARGIS

Hlavní nástroj informační podpory hospodářských opatření pro krizové stavy v oblasti zajišťování věcných zdrojů, který vyvíjí a provozuje Státní správa hmotných rezerv (Informační systém plánování civilních zdrojů - IS Argis). Řízený sběr dat od právnických a podnikajících fyzických osob, které by mohly za krizové situace poskytnout své práce, výrobky a služby.

Jeho hlavním cílem je pomoci orgánům krizového řízení od úrovně obecních úřadů s rozšířenou působností, přes úroveň krajských úřadů až po ministerstva a ostatní ústřední správní úřady při plnění povinností uložených zákonem. ARGIS shromažduje informace o zdrojích nezbytných dodávek. Na základě vytipování pracovníka krizového řízení na ORP osloví určený pracovník HZS kraje subjekt (právnickou či podnikající fyzickou osobu) s požadovanou prací, službou či výrobky a řeší dále spolu možnost poskytnutí (množství, dostupnost apod.) výše uvedeného za krizových stavů formou dohody.

Asanace

Z veterinárního hlediska se jedná o soubor opatření zahrnující shromažďování (sběr), přepravu (svoz), neškodné odstraňování a další zpracování vedlejších živočišných produktů (těla zvířat nebo jejich části nebo výrobky živočišného původu, které nejsou určeny k lidské spotřebě). Dále ničení nebo odstraňování původců nákaz a jejich přenašečů (dezinfekce, dezinsekce, deratizace, popřípadě i dezodorizace).

Dále je to soubor opatření sloužících k ozdravení životního prostředí, ať už v přírodě nebo ve městě, kde má za cíl zlepšení hygienických podmínek. Ve městě se při asanaci např. provádí rozsáhlé stavební úpravy často zahrnující demolici objektů a následnou novou výstavbu.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED)

Je to defibrilátor určený pro širokou veřejnost, který dodá srdci ve stavu komorové fibrilace, či komorové tachykardii řízený výboj sloužící k obnovení normálního srdečního rytmu – tzv. defibrilaci. AED jsou konstruovány tak, aby s nimi mohl poskytnout první pomoc i laik. Po zapnutí přístroje hlas i text v českém jazyce vede osobu, jak správně poskytnout první pomoc do doby, než přijede rychlá záchranná služba nebo jiná odborná pomoc. V prvé řadě by AED měly mít nezdravotnické složky, které zasahují v krizových situacích: policisté, hasiči, horské služby. Dále je vhodné mít AED na místech se zvýšeným rizikem možného výskytu náhlé zástavy oběhu, což jsou místa s vyšší koncentrací lidí nebo s vyšší fyzickou a psychickou zátěží, odlehlá místa bez možnosti včasného příjezdu ZZS a také je doporučován do ordinací praktickým lékařům.