PDF Export

Právní předpisy

Vyhledávání ve Sbírce zákonů (na Portálu veřejné správy ČR)

Přehled právních předpisů

Mezinárodní legislativa

Národní legislativa

P. č.

Druh

Č. Sb. zák.

Účinnost

Obsah 

MEZINÁRODNÍ LEGISLATIVA

1.

V MZV

65/1954

21.10.1950

o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války

2.

Sdělení FMZV

168/1991

14.8.1990

Dodatkové protokoly I. a II. k Ženevským úmluvám

3.

Sdělení MZV

85/2007

23.11.2007

Dodatkový protokol III. k Ženevským úmluvám na ochranu obětí války

NÁRODNÍ LEGISLATIVA

Obecná legislativa

1.

úst. zákon

1/1993

1.1.1993

Ústava České republiky

2.

úst. zákon

2/1993

28.12.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky

3.

úst. zákon

110/1998

29.5.1998

o bezpečnosti České republiky

Oblast státní a územní správy

1.

zákon

2/1969

8.1.1969

o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR

2.

zákon

36/1960

11.4.1960

o územním členění státu

3.

zákon

128/2000

12.11.2000

o obcích (obecní zřízení)

4.

zákon

129/2000

12.11.2000

o krajích (krajské zřízení)

5.

zákon

500/2004

1.12.2006

správní řád

Oblast krizového managementu 

1.

zákon

239/2000

1.1.2001

o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

2.

zákon

240/2000

1.1.2001 / 1.1.2011

o krizovém řízení a o změně některých zákonů / novela zákon č. 430/2010 Sb. (zapracována směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu)

3.

zákon

12/2002

16.1.2002

o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

4. N MF 186/2002 25.4.2002

kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

5.

NV

462/2000

1.1.2001 / 1.1.2011

k provedení §27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) / novela NV č. 431/2010 Sb.

6. V MŠMT 281/2001 3.7.2001 kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

7.

NV

432/2010

1.1.2011 / 1.1.2015

o kritériích pro určení prvků kritické infrastruktury

8.

NV

463/2000

1.1.2001

o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

9.

V MV

328/2001

18.9.2001

o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

10.

V MV

380/2002

22.8.2002

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

11.

usnesení vlády

805/2013

23.10.2013

koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Oblast obrany 

1.

zákon

219/1999

1.12.1999

o ozbrojených silách ČR

2.

zákon

222/1999

1.12.1999

o zajišťování obrany ČR

3.

zákon

585/2004

1.1.2005

o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

4.

NV

51/2004

12.2.2004

o plánování obrany státu

5. V MZV Severoatlantická
smlouva
4.4.1949

Strany této smlouvy znovu potvrzují svoji víru v cíle a zásady Charty OSN a svoji touhu žít v míru se všemi národy a všemi vládami. Proto se dohodly na této Severoatlantické smlouvě.

6. V MO 280/1999 17.11.1999

kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu

Oblast veřejného pořádku a bezpečnosti 

1.

zákon

273/2008

1.1.2009

o Policii ČR

2.

zákon

553/1991

1.1.1992

o obecní policii

Oblast hospodářských opatření a průmyslu 

1.

zákon

241/2000

1.1.2001 / 12.3.2012

o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

2.

zákon

97/1993

25.2.1993

o působnosti Správy státních hmotných rezerv

3.

zákon

189/1999

1.11.1999

o nouzových zásobách ropy

4.

zákon

458/2000

1.1.2001

o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

5.

V SSHR

498/2000

1.1.2001

o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

6.

V MPO

481/2005

1.1.2006

o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky

7.

V MPO

344/2012

1.11.2012

o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu

8.

V MPO

79/2010

1.4.2010

o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

9.

V MPO

80/2010

1.4.2010

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

10.

V MPO

225/2001

1.1.2002

kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství

Oblast životního prostředí 

1.

zákon

17/1992

16.1.1992

o životním prostředí

2.

zákon

201/2012

1.9.2012

o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů

3. zákon 100/2001 20.2.2001

o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů

Oblast jaderné bezpečnosti a zákazu chemických, biologických a toxinových zbraní

1.

zákon

18/1997

1.7.1997

o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

2.

zákon

19/1997

26.2.1997

o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

3.

zákon

281/2002

28.6.2002

o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

4.

NV

11/1999

19.1.1999

o zóně havarijního plánování

5.

V SÚJB

307/2002

12.7.2002

o radiační ochraně

6.

V SÚJB

318/2002

18.7.2002

o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu

7.

V SÚJB

319/2002

18.7.2002

o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

Oblast chemických látek a odpadů

1.

zákon

350/2011

1.1.2012

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

2.

zákon

224/2015

1.10.2015

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

3.

zákon

185/2001

1.1.2002

o odpadech a o změně některých dalších zákonů

4.

V MV

226/2015

1.10.2015

o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

5.

V MPO

225/2015

1.10.2015

o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

6.

V MŽP

227/2015

1.10.2015

o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

7. V MŽP 228/2015 1.10.2015 o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
8. V MŽP 229/2015 1.10.2015 o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

9.

V MŽP

381/2001

1.1.2002

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

10. V MŽP a MZd 376/2001 17.10.2001

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

11. V MŽP 383/2001 17.10.2001

o podrobnostech nakládání s odpady

12. V MZV 64/1987 26.5.1987

o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

Oblast utajovaných informací a ochrany osobních údajů

1.

zákon

412/2005

1.1.2006

o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

2.

zákon

101/2000

1.6.2000

ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

3.

NV

522/2005

1.1.2006

kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Oblast požární ochrany

1.

zákon

133/1985

1.7.1986

o požární ochraně

2.

zákon

320/2015

1.1.2016

o Hasičském záchranném sboru ČR

3.

NV

172/2001

22.5.2001

k provedení zákona o požární ochraně

4.

V MV

246/2001

23.7.2001

o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

5.

V MV

247/2001

23.7.2001

o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

6.

V MV

23/2008

1.7.2008

o technických podmínkách požární ochrany staveb

7

V MV

34/2016

22.1.2016

o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

Oblast zdravotnictví

1. zákon 372/2011 1.4.2012

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

2. zákon 374/2011 1.4.2012

o zdravotnické záchranné službě

3. V MZ 240/2012 3.8.2012

kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

4.

zákon

258/2000

1.1.2001

o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů

5.

V MZ

306/2012

1. 10. 2012

o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

6.

V MZ

101/2012

1.4.2012

o obsahu traumatologického plánu poskytovatele zdravotní péče

7. zákon 373/2011 6.11.2011  o specifických zdravotních službách
8. V MZ 296/2012 13.9.2012 o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
9. V MZ 92/2012 1.4.2012  o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
10. V MZ 274/2004 1.5.2004  kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
11. NV  361/2007 1.1.2008  kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
12. usnesení vlády 682/2011 14.9.2011  k Pandemickému plánu České republiky
13. usnesení vlády  785/2011 25.10.2011  o Národním akčním plánu České republiky pro případ vzniku události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005)
14. usnesení vlády  14/2013 9.1.2013 

o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu

15. usnesení vlády  15/2013 9.1.2013 

o Směrnici pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Oblast veteriny

1.

zákon

166/1999

28.9.1999

o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon)

2.

zákon

246/1992

29.5.1992

na ochranu zvířat proti týrání

3.

V MZe

36/2007

1.3.2007

o opatřeních pro tlumení aviární influenzy

4.

V MZe

389/2004

1.7.2004

opatření pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení

Oblast povodňové ochrany

1.

zákon

254/2001

1.1.2002 / 22.9.2010

o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) / z. č. 273/2010 Sb. (ú.z.)

2.

zákon

274/2001

1.1.2002

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

3.

V MŽP

236/2002

10.7.2002

o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

4.

V MZe

178/2012

1.6.2012

kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

5.

V MZe

471/2001

1.1.2002

o technicko bezpečnostním dohledu nad VD

6. V MZe 216/2011 15.7.2011

o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Oblast památek

1.

zákon

20/1987

1.1. 1988

o státní památkové péči

2.

zákon

122/2000

12.5.2000

o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů 

3.

V MK

66/1988

1.7.1988

k provedení zákona o státní památkové péči

4.

V MK

275/2000

18.8.2000

k  provedení zákona  o ochraně sbírek muzejní povahy

Oblast informačních a komunikačních technologií

1. zákon 181/2014

1.1.2015

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

2. vyhláška 316/2014 1.1.2015 o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
3. vyhláška 317/2014 1.1.2015 o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

Ostatní legislativa

1.

zákon

106/1999

1.1.2000

o svobodném přístupu k informacím

2.

zákon

198/2002

1.1.2003

o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

3.

zákon

256/2001

1.1.2002

o pohřebnictví a o změně některých zákonů

4.

zákon

183/2006

1.7.2006

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

5.

zákon

127/2005

1.5.2005

o elektronických komunikacích

6.

zákon

505/1990

1.2.1991

o metrologii

7. zákon 365/2000 14.9.2000

o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

8.

NV

361/2007

1.1.2008

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci