A2-14. Radiační nehoda a havárie

RADIAČNÍ NEHODA A HAVÁRIE

Místo možného výskytu

Radiační nehoda s akutními účinky na zdraví může nastat u významných a radiační havárie u velmi významných zdrojů ionizujícího záření.

Na základě podkladů SÚJB je sestaven seznam pracovišť na území Jm kraje používajících při své činnosti významné a velmi významné zdroje ionizujícího záření, které by mohly způsobit při vzniku mimořádné události závažné poškození zdraví zasahujících složek IZS i obyvatelstva – seznam je uložen na KOPIS.

Seznam pracovišť, používajících při své činnosti významné a velmi významné zdroje ionizujícího záření, je sestaven a pravidelně 1 x čtvrtletně aktualizován SÚJB.

Na území Jm kraje se nenachází žádný velmi významný zdroj ionizujícího záření, pro který by byla SÚJB stanovena zóna havarijního plánování a zpracován vnější havarijní plán.

Radiační havárie (radiační nehoda vyžadující realizaci opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí) může vzniknout na JE Dukovany (Kraj Vysočina). Stanovená zóna havarijního plánování zasahuje výrazně území Jm kraje v části území správních obvodů obcí s rozšířenou působnost Ivančice, Moravský Krumlov, Rosice a Znojmo.

Jednotlivá opatření pod písmeny b) až l) této karty jsou pro případ radiační havárie na JE Dukovany uvedena ve „Vnějším havarijním plánu pro zónu havarijního plánování JE Dukovany“.

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost radiační nehody nelze blíže specifikovat.

Příčinou může být:

 • technická porucha,
 • nedodržení technologie,
 • druhotný následek jiné havárie nebo živelní pohromy (požár, povodeň).

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Je závislý zejména na druhu a vydatnosti zdroje ionizujícího záření, stupni jeho poškození, stupni ochrany osob vystavených ozáření, době ozáření a rozsahu kontaminovaného území.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Seznam dotčených obcí na území Jm kraje při radiační nehodě na stacionárním zdroji ionizujícího záření je uložen na KOPIS.

Ohrožení obyvatelstva

Vážným poškozením zdraví až úmrtím jsou ohroženy zejména pracovníci se zdroji ionizujícího záření a zasahující složky IZS.

Ohrožení obyvatelstva se nepředpokládá.          

Předpokládané škody

 • zničené nebo poškozené technologické zařízení provozovatele (zdroj ionizujícího záření),
 • následné škody způsobené vyřazením zdroje ionizujícího záření.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • ozáření pracovníků se zdroji ionizujícího záření a zasahujících složek IZS.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • zjištění a vytyčení zasaženého prostoru,
 • uzavření místa radiační nehody,
 • identifikace zdroje ionizujícího záření (do doby zjištění volit nejvyšší stupeň ochrany),
 • příprava prostředků na zásah,
 • vyvedení ohrožených pracovníků z místa nehody,
 • kontrola kontaminace postižených osob, v případě potřeby jejich dekontaminace,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • předání informace o vzniku nehody dotčeným obcím včetně doporučených opatření,
 • provedení opatření k zastavení (snížení) úniku ionizujícího záření,
 • uzavření přístupových komunikací, odklonění dopravy mimo uzavřený prostor (vytyčení objížděk),
 • zajištění evakuace (vyvedení) ohrožených obyvatel,
 • zajištění základních bezpečnostních opatření pro vlastní zásah,
 • informování SÚJB – RC Brno,
 • zajištění předávání informací médiím, regionálním a celostátním orgánům.

Postup likvidace radiační nehody je nutné volit s ohledem na místo nehody, rozsah kontaminovaného území, stupeň ochrany pracovníků se zdroji ionizujícího záření a zasahujících jednotek.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Je odvislé zejména na místě radiační nehody, velikosti kontaminovaného území, zdroji ionizujícího záření a stupni jeho poškození, počtu ohrožených osob.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je třeba povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK

 • zajištění varování ohroženého obyvatelstva v místě události,
 • v případě potřeby lokalizace a likvidace požáru,
 • evakuace ohroženého obyvatelstva,
 • zjištění a vytyčení zasaženého prostoru,
 • kontrola ozáření zasahujících příslušníků HZS příp. dalších složek IZS,
 • organizace dekontaminace zasahujících složek IZS a příp. obyvatelstva,
 • případné převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění regulace dopravy,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Krizové štáby (ORP, kraje)

 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, kraje, složek IZS,
 • informování obyvatelstva a sdělovacích prostředků.

Právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, u kterých došlo k havárii

 • prvořadá opatření k záchraně bezprostředně ohrožených osob včetně evakuace,
 • omezení rozsahu nehody zamezením úniku ionizujícího záření,
 • získání kontroly nad zdrojem ionizujícího záření,
 • kontrola ozáření postižených pracovníků,
 • poskytnutí informací veliteli zásahu o skutečnostech, které by mohly ohrozit životy nebo zdraví osob, provádějících zásah nebo ostatního obyvatelstva.

Ostatní složky IZS, SaP

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 • sleduje a posuzuje stav ozáření, vydává doporučení,

Krajská hygienická stanice

 • plnění úkolů v oblasti ochrany zdraví.

Krajská veterinární správa

 • plnění úkolů v oblasti veterinárních opatření.

Pohotovostní služby orgánů životního prostředí

 • zabezpečení účasti zástupců orgánů životního prostředí.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Zabezpečovat v případě potřeby vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS má povinnost KOPIS IZS Jm kraje.

KOPIS IZS je oprávněno:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak.

V rámci organizace záchranných a likvidačních prací bude využíván podle rozsahu mimořádné události:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování (příp. varování) obyvatelstva o situaci a přijatých opatřeních.

Vyrozumění a informování (příp. varování) obyvatelstva se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, poplachovými sirénami, hromadnými informačními prostředky.

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanační práce zabezpečí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které došlo k nehodě, a to podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí. Zabezpečí rovněž zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku nehody i v důsledku její likvidace.

Asanace havarijního stavu bude zajišťována silami a prostředky původce havárie a na náklady původce havárie s využitím odborných sil a prostředků.