A2-08. Požár - obytná budova

POŽÁR - OBYTNÁ BUDOVA

Místo možného výskytu

Všechny vysokopodlažní stavby pro trvalé bydlení, přechodné ubytování (hotely) a komerčně využívané (kanceláře, apod.), zejména ve velkých městech.

Přehled měst a obcí včetně počtu obyvatel - viz .

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost výskytu nelze specifikovat, příčinou požáru může být:

 • výbuch plynu,
 • jiná technická závada, např. zkrat v elektrických obvodech,
 • nedodržení zásad bezpečnosti (údržba, opravy, zaměstnanci, bydlící),
 • dětské hry bez dozoru,
 • úmyslné založení.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah ohrožení (šíření požáru) závisí na:

 • včasnosti zjištění požáru a zásahu požárních jednotek (ve III. fázi požáru hrozí rychlé rozšíření na další podlaží, popřípadě na okolní budovy),
 • účelu budovy (byty, kanceláře),
 • stavu budovy (rok postavení, použité stavební materiály, stav inženýrských sítí, kvalita údržby).

Zimní období:

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu při sněhové pokrývce nebo náledí,
 • ztížená evakuace osob, možné podchlazení postižených osob.

Letní období:

 • nebezpečí přehřátí zasahujících sil v ochranných oděvech a dýchací technice.

Denní a noční doba:

 • různá koncentrace osob v hořící budově podle účelu užívání,
 • všeobecné prodloužení zásahových časů v noční době.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Výškové objekty

 • počty obyvatel nelze odpovědně určit
 • v seznamu uvedeny výškové objekty o 15 a více nadzemních podlažích nebo s výškou nadzemní části, kde se předpokládá vedení požárního zásahu, větší než 45m

objekt

místo

VUT Brno

Technická 2

Výškové administrativní budovy Brno

Šumavská 31, 33, 35

Budova M Paláce, Brno

Heršpická 5

Otis

Břeclav - zkušební věž výtahů

Fakultní nemocnice Brno

Jihlavská 20

ZZN POMORAVÍ, a.s.

Silo Kyjov

Silo Rohatec

Silo Strážnice

Silo Chrlice

Silo Ivančice

Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Silo v cukrovaru Hodonín

SOUFFEL AGRO s.r.o.,

Obilní sila Skalice nad Svitavou

Hotel Continental

Kounicova 6, Brno

SV - EDEN I. (Společenství vlastníků jednotek)

Purkyňova 35e, Brno

České Radiokomunikace a.s.

Vysílač Hády, Ochoz u Brna

Společenství vlastníků Majdalenky 10a,b,c

Majdalenky 10a,b,c , Brno

Špilberk office Centre

Holandská 10, Brno

AZ Tower a.s.

Pražákova 1008/69, Brno

Bytový dům

Voříškova 2, Brno

Ohrožení obyvatelstva

Jedná se zpravidla o objekty s velkým počtem osob trvale bydlících nebo dočasně ubytovaných nebo o prostory pro komerční využití s možností vysokého počtu osob v denní době (zaměstnanci, návštěvníci).

Při vzniku požáru lze předpokládat ohrožení zdraví a životů značného počtu osob:

 • přímými účinky ohně (popáleniny),
 • zplodinami hoření (udušení),
 • výbuchem při poškození rozvodu plynu,
 • troskami při narušení stavební konstrukce,
 • zkratovitým jednáním ohrožených osob (např. skákání z oken).

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení stavební konstrukce objektu (narušení statiky budovy),
 • poškození nebo zničení vybavení interiérů objektu (bytů, hotelových pokojů, kanceláří),
 • poškození nebo zničení stavební konstrukce a interiérů v nižších patrech objektu vodou použitou při likvidaci požáru (pod ohniskem požáru).

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • opadávání stavebních částí uvolněných požárem (zateplení obvodového zdiva, střešní krytina, okenní rámy apod.),
 • možné narušení rozvodů elektrické energie, plynu, telefonního vedení,
 • v husté zástavbě možné rozšíření požáru na okolní objekty,
 • možné poškození okolních objektů, v blízkosti parkujících vozidel.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • provedení průzkumu požářiště, přijetí opatření v závislosti na
  • rozsahu požáru a předpokládaném počtu zraněných osob (určení SaP),
  • zasaženém podlaží (volba vhodné požární techniky),
  • způsobu evakuace,
  • rozvodech médií (zejména plynu),
 • lokalizaci požáru,
 • provedení evakuace osob, příp. materiálu, ze všech postižených a ohrožených prostor objektu (je nutno provést kontrolu všech prostor budovy),
 • odstavení rozvodů plynu a elektřiny,
 • odvětrání prostor, kterými probíhá evakuace,
 • zabránění vzniku paniky,
 • likvidaci požáru,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • zajištění evakuovaného materiálu,
 • zabezpečení náhradního ubytování,
 • vyhledání, identifikace a odsun usmrcených osob,
 • zajištění opuštěných bytů a domů proti vykradení,
 • posouzení statiky objektu a přijetí příslušných opatření.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • místu události,
 • rozsahu požáru,
 • době rozvoje požáru, rychlosti a směru šíření,
 • počtu zraněných (usmrcených) a ohrožených osob,
 • hodnocení situace HZS, Policií ČR, ZZS.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti okresu, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • evakuace bezprostředně ohrožených osob,
 • zamezení šíření (lokalizace) požáru,
 • likvidace požáru,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • evakuace ohrožených osob v okolí,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění regulace dopravy,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • E.ON, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení,
 • vodárenské a.s. - odpojení rozvodu vody,
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - odpojení rozvodů plynu,
 • technické aj. složky - odstranění následků požáru,
 • městská policie - v součinnosti s Policií ČR realizace pořádkového a dopravního zajištění,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • pohřební služby - odvoz zemřelých osob,
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro varování příp. informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím zabezpečují:

 • majitel (uživatel) budovy,
 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění a varování se provede místním rozhlasem, osobním stykem, prostředky místní televizní kabelové sítě, varovacími sirénami a hromadnými informačními prostředky v souladu s dokumenty a .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci havárie zabezpečí majitel objektu v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady.