A2-06. Požár - lesní porost

POŽÁR – LESNÍ POROST

Místo možného výskytu

Lesy zaujímají z celkové rozlohy Jm kraje 1 960 km2, tj. 27,7 % území kraje. Přehled podílu lesní půdy v rámci půdního fondu Jm kraje - viz .

Místo vzniku požáru nelze specifikovat, požár může vzniknou v každém lesním porostu. Rozsáhlé lesní požáry lze však předpokládat zejména v lesních masivech Drahanské vrchoviny a Českomoravské vrchoviny.

Pravděpodobnost výskytu

Požár může vzniknout z různých, většinou zcela nahodilých příčin. Velká pravděpodobnost vzniku požáru je v letním období (sucho, velké množství lidí v lese), v zimním období je pravděpodobnost vzniku požáru malá.

Nejpravděpodobnější příčinnou vzniku požáru lesa může být:

 • odhozený nedopalek cigarety,
 • rozdělávání ohně v přírodě,
 • pálení klestu při lesních pracích,
 • úder blesku,
 • dopravní nehoda s následným požárem,
 • samovznícení hořlavých látek,
 • žhářství.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah a ohrožení závisí na druhu a stáří lesního porostu, ročním období, denní a noční době, síle a směru větru, množství a době posledních srážek, přístupnosti terénu, době rozvoje požáru.

Zimní období

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu při sněhové pokrývce nebo náledí,
 • ztížená doprava vody,
 • možné podchlazení postižených osob.

Letní období, déletrvající sucho

 • rychlé šíření požáru,
 • nebezpečí přehřátí zasahujících sil v ochranných oděvech a dýchací technice.

Denní a noční doba

 • všeobecné prodloužení zásahových časů v noci.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Sídelní celky, samoty a rekreační zařízení, nacházející se v blízkosti lesních porostů, zejména lesních masívů Drahanské vrchoviny a Českomoravské vrchoviny.

Ohrožení obyvatelstva

Ohroženo může být zejména obyvatelstvo:

 • v bytech a domech na pozemcích sousedících s lesem (okraje měst a obcí),
 • v rekreačních zařízeních a táborech,
 • na samotách.

Při ohrožení požárem je nutno provést kontrolu všech prostor a budov a z ohrožených oblastí provést evakuaci (záchranu) osob.

Předpokládané škody

 • škody na lesním porostu a lesní fauně,
 • škody na majetku a budovách (obytné domy, rekreační zařízení, výrobní objekty, občanská vybavenost).      

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • možnost rozšíření na nebezpečné objekty, osídlená místa, atd.,
 • možné narušení ekosystému.      

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • provedení průzkumu požářiště (nejlépe za doprovodu osob, jež dobře znají místo požáru) a přijetí opatření v závislosti na:
  • rozsahu požáru,
  • rychlosti a směru šíření požáru,
  • členitosti terénu,
  • vhodném místě pro zřízení obrany,
  • místech, kde se může požár rozvinout,
  • případné evakuaci osob (zejména rekreační objekty, samoty),
 • evakuace osob a materiálu ze všech postižených a ohrožených prostor,
 • soustředění hlavních sil a prostředků podle okolností
  • ze strany osady, obce,
  • podle rozpracovaných úseků lesa, rašelinišť, podle charakteru lesa,
 • zajištění základních bezpečnostních opatření pro vlastní zásah,
 • vyhledání zdrojů vody,
 • lokalizace požáru
  • při požárech pozemních se požár udusává, zahází hlínou a hasí vodou,
  • při korunových požárech se prosekávají průseky napříč směrem šíření požáru,
  • založení protipožáru (ve výjimečných případech a za spolupráce a souhlasu lesního odborníka),
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • likvidace požáru.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • místu události,
 • rozsahu požáru, členitosti terénu,
 • době rozvoje požáru, rychlosti a směru šíření, druhu požáru (pozemní, podzemní, korunový),
 • počtu zraněných (usmrcených) osob a počtu ohrožených osob,
 • eventuálních překážkách, které mohou zastavit požár bez zásahu lidí,
 • místech, kde se může požár rozvinout (mladý jehličnatý porost, úseky se suchým chrastím, prozatímní sklady kulatiny, rozpracovaná rašeliniště, chatové osady ap.),
 • hodnocení situace HZS, Policií ČR, lesními závody.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • evakuace bezprostředně ohrožených osob,
 • zamezení šíření (lokalizace) požáru,
 • likvidace požáru,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • evakuace ohrožených osob v okolí,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy, zajištění identifikace zemřelých osob,
 • vrtulníky MV – průzkumná a hlídková činnost, pomoc při hašení a evakuaci postižených osob.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) města, obce, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města,
 • další opatření podle druhotných účinků.

Ostatní složky IZS, SaP

 • SaP AČR - ženijní práce, vrtulníky,
 • E.ON, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení,
 • VAS, a.s. - dodávka vody,
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - odpojení rozvodů plynu,
 • technické aj. služby - technické aj. služby,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • pohřební služby - odvoz zemřelých osob,     
 • KVS, kafilérie - odsun a likvidace uhynulého dobytka a zvěře
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro varování příp. informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění a varování se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, varovacími sirénami a hromadnými informačními prostředky v souladu s dokumenty a .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci zajistí majitel (správce, uživatel) podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí.