Chlornan

Nebezpečnost
Vzhled/skupenství
Vlastnosti
Věty o nebezpečnosti
Detekce
Ochranné prostředky pro zásah
Likvidace
Požár
Přípustné limity
Reaktivita
Příznaky
První pomoc
Ochrana obyvatelstva
Bezpečnostní list

CAS: 7681-52-9

Synonyma:

Chlornan sodný

roztok s obsah aktivního chloru min. 12,3%

Vzorec: NaClO

Bezpečnostní značky:

žíravénebezpečné pro životní prostředí

látky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdrojelátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_80_1791.jpg

UN1791

Telefonní spojení na TRINS:

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Velmi silná žíravina!!! Páry dráždí dýchací orgány. Látka je slabě alkalická a silné oxidační činidlo. Při okyselení roztoku se uvolňuje velmi nebezpečný plynný chlor, který může být doprovázen i dalšími nebezpečnými plyny dle druhu použité kyseliny. Látka je vysoce toxická pro vodní organismy. Zabránit kontaminaci povrchových a podzemních vod a půdy.

Vzhled/skupenství

Pevné – ne 

Kapalné – žlutozelená kapalina se zápachem po chlóru 

Plynné – dráždivé výpary

Vlastnosti

Hořlavost (pevné látky, plyny): látka není hořlavá

Horní mez výbušnosti: není k dispozici

Dolní mez výbušnosti: není k dispozici

Molární hmotnost: 74,442 g/mol

Rozpustnost: ve vodě neomezená

Toxicita: Může způsobit podráždění dýchacích cest, poškození tkání, poleptání kůže, při styku s očima může dojít od podráždění spojivek až k trvalé ztrátě zraku. Dráždivé účinky chlornanu jsou dány působením chloru a alkalitou jeho roztoků.

Těkavost: ano

Reaktivita: Produkt je velmi reaktivní. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.

Věty o nebezpečnosti

H290 Může být korozivní pro kovy.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

Detekce

Na místě – Raman, Gas Alert čidlo na chlor, GDA II

Laboratoř – FTIR

Ochranné prostředky pro zásah

dýchací přístroj, vhodné ochranné rukavice (nitrilový kaučuk: tloušťka vrstvy 0,11mm, doba iniciace > 480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH) v závislosti na koncentraci látky a činnosti hasiče.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokrýt absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromáždit do krytých kontejnerů a nechat zlikvidovat specializovanou firmou. Jako vhodný způsob likvidace látky je provedení chemické detoxikace a to redukcí na méně nebezpečný produkt. Materiálem vhodným na detoxikaci je např. disiřičitan sodný. Nikdy neprovádějte asanaci prostřednictvím kyseliny!!! - může vznikat jedovatý plyn (Cl2). Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: Malý požár - Oxid uhličitý (CO2), těžká pěna, střední pěna, vodní mlha.

Velký požár - těžká pěna, střední pěna, vodní mlha.

Ochlazujte nádoby s produktem vodní sprchou nebo mlhou.

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 1,5 mg/m3 (0,516 ppm), (hodnota pro chlór)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 3 mg/m3 (1,032 ppm), (hodnota pro chlór)

Reaktivita

Chemická stabilita: Roztok chlornanu se pomalu samovolně rozkládá na chlorečnan a chlorid. Rychlost rozkladu podporuje teplota a obsah nečistot. Při teplotě nad27°C, vlivem přímého slunečního záření nebo katalytickým působením i malých množství kovů, se uvolňuje kyslík.

Možnost nebezpečných chemických reakcí: Při okyselení roztoku se uvolňuje velmi nebezpečný plynný chlor, který může být doprovázen i dalšími nebezpečnými plyny dle druhu použité kyseliny. Látka koroduje kovy. Nebezpečná reakce s redukčními činidly a organickými materiály - (zvýšené) nebezpečí požáru/výbuchu.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Vyhněte se těmto podmínkám - nevhodné podmínky skladování, vysoké teploty, vývin tepla, zdroje vznícení, sluneční záření. Tvoří výbušné směsi s těmito látkami: Kyselina mravenčí. amonné soli, methanol, kyselina šťavelová, Aminy.

Neslučitelné materiály: Zabraňte styku s kyselinami, kovy, organickými materiály, redukčními činidly, peroxidy, amonné soli.

VÍCE:

Příznaky

Inhalace látky při nízké koncentraci může způsobit podráždění vlhkých tkání, záněty hrdla, záchvaty kašle a dušnost. Vážná expozice může mít za následek poškození vlhkých tkání. Po styku s pokožkou může vyvolat zarudnutí, bolest, pálivý ekzém až chemické popáleniny. Delší/opakovaný kontakt s pokožkou může mít odmašťující účinky a vést k dermatitidě. Dochází rovněž k potivosti kůže, poškození nehtů a ztrátě chlupů (depilační účinek). Při kontaktu s očima může způsobit zarudnutí, bolest nebo zastřené vidění.

Požití látky může způsobit bolest v ústech, hrdle, jícnu a žaludku, krvavé zvracení.

První pomoc

Při vdechnutí – Okamžitě přerušte expozici. Postiženého přeneste na čerstvý vzduch. Převlékněte postiženého v případě, že byl produktem zasažen oděv. Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace lze doporučit výplach ústní dutiny, případně nosu vodou.

Při požití – Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte vypít 2-5 dl chladné vody. Nesnažit se vyvolat zvracení!!! Hrozí perforace zažívacího traktu!!!

K pití se postižený nesmí nutit, zejména má-li již bolesti v ústech nebo krku. Nepodávejte nic ústy, pokud je postižený v bezvědomí, nebo má-li křeče. Nepodávejte aktivní uhlí. Nepodávejte žádné jídlo. Okamžitě přivolejte lékaře.

Při zasažení očí – Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě začněte vyplachovat oči při otevřených víčkách směrem od vnitřního koutku k vnějšímu proudem pitné vody po dobu nejméně 15 minut. K lékařskému vyšetření musí být odeslán každý zasažený, a to i v případě malého zasažení.

Při poleptání – Ihned svlečte potřísněné šatstvo; před mytím nebo v jeho průběhu sundejte prstýnky, hodinky, náramky, jsou-li v místech zasažení kůže. Postižená místa oplachujte pod tekoucí vlažnou vodou alespoň 15 minut. Poraněné části kůže překryjte sterilním obvazem.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_chlornan.pdf