A2-21. Destrukce budovy

DESTRUKCE BUDOVY

Místo možného výskytu

Konkrétní místo možné destrukce budov nelze stanovit. Potencionálně ohroženy mohou být všechny stavby pro trvalé bydlení i přechodné ubytování s nejhoršími následky především u sídlišť ve městech, hromadné zástavby v obcích a u výškových budov.

Lze předpokládat, že uvedený typ havárie by měl převážně lokální charakter. Plošná destrukce většího komplexu budov by mohla vzniknout výjimečně jako následek povodní, rozsáhlých požárů, příp. velmi nepravděpodobného zemětřesení.

Tento druh mimořádné události vzniká většinou jako důsledek selhání lidského faktoru, technické závady (projekční, stavební, rozvod plynu) nebo živelní pohromy.

Pravděpodobnost výskytu

Za nejpravděpodobnější místa vzniku mimořádné události lze považovat města a obce s nejhustější zástavbou a osídlením.

Pravděpodobnost výskytu destrukce budov zvyšují rizikové faktory:

 • napojení na rozvod zemního plynu, určeného k vytápění nebo vaření,
 • manipulace nebo skladování tlakových láhví se zkapalněným plynem (PB, acetylén, atd.),
 • narušená stavební konstrukce v důsledku stáří objektu nebo nedostatečné údržby,
 • význam budovy z hlediska možného teroristického činu.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah havárie a ohrožení závisí na:

 • charakteru, velikosti a technickém stavu budovy,
 • iniciačním činiteli (druhu, množství, době působení),
 • počtu přítomných osob v budově.

Zimní období

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu při sněhové pokrývce nebo náledí,
 • ztížená evakuace osob, možné podchlazení postižených osob.

Letní období

 • nebezpečí přehřátí zasahujících sil v ochranných oděvech a dýchací technice.

Denní a noční doba

 • všeobecné prodloužení zásahových časů v noční době.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Nelze specifikovat.

Ohrožení obyvatelstva

 • zavalení, zranění nebo usmrcení osob, přítomných v budovách a v blízkém okolí v době destrukce tlakovou vlnou, troskami a požárem,
 • zranění nebo usmrcení osob v budovách a v blízkém okolí z druhotných následků destrukce budovy,
 • nebezpečí zřícení trosek na osoby na přilehlých komunikacích nebo jiných prostorech,
 • zranění nebo usmrcení osob způsobené možným výbuchem unikajícího plynu, případně požárem.

Předpokládané škody

Poškození nebo zničen:

 • budov a zařízení bytů, kanceláří a provozoven v nich umístěných,
 • rozvodů plynu, vody, el. energie, kanalizace a telefonního vedení,
 • přilehlých objektů a komunikací,
 • dopravních prostředků v blízkosti havárie.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • narušení místních rozvodů vody, elektrické energie, plynu, kanalizace, telefonu,
 • poškození okolní zástavby, komunikací, dopravních prostředků,
 • narušení dopravy v místě destrukce a v jejím okolí,
 • vznik druhotných následků (požár).         

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • provedení průzkumu místa destrukce, přijetí opatření v závislosti na
  • rozsahu destrukce -postižených podlažích (volba vhodné požární techniky),
  • rozvodech médií (zejména plynu),
  • rozsahu požáru (určení SaP),
  • rozsahu a způsobu evakuace,
 • uzavření prostoru,
 • lokalizace požáru,
 • provedení evakuace osob a materiálu ze všech postižených a ohrožených prostorů,
 • odstavení rozvodů plynu a elektřiny,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • odvětrání prostor, kterými probíhá evakuace,
 • likvidace požáru,
 • zamezení vzniku paniky,
 • odklonění dopravy, vytyčení objížděk,
 • zajištění evakuovaného materiálu,
 • zabezpečení náhradního ubytování,
 • vyhledání, identifikace a odsun usmrcených osob.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • místě vzniku havárie,
 • rozsahu havárie (počet a druh budov, požár),
 • počtu postižených osob (zvířat),
 • počtu ohrožených osob.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • zamezení dalšího rozvoje události,
 • srážení unikajícího plynu vodou,
 • evakuace osob,
 • utěsnění otvorů podzemních prostorů,
 • lokalizace a likvidace případného požáru,
 • odvětrání budovy,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob v okolí,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění opuštěných bytů a domů proti vykradení,
 • zajištění regulace dopravy,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • E.ON, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení,
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - odpojení rozvodů plynu,
 • Povodí Moravy - odmoření řečiště (pokud hrozí zamoření vodoteče,
 • vodárenské společnosti - dodávka nezávadné pitné vody,
 • síly a prostředky AČR - vyprošťování osob, ženijní práce, humanitární a jiná pomoc,
 • městská policie - v součinnosti s Policií ČR pořádkové a dopravní zajištění
 • technické služby - odstranění následků havárie, obnova dopravy,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • pohřební služby - odvoz zemřelých osob, organizace pohřbívání,
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro varování příp. informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění a varování se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, varovacími sirénami a hromadnými informačními prostředky v souladu s dokumenty a .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků zajistí vlastník - správce budovy v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JmK, obce,
 • elektrická síť – E.ON Česká republika, a.s.,
 • rozvody plynu - Jihomoravská plynárenská, a.s.,
 • vodovodní síť - vodárenské společnosti, města, obce.