A2-19. Epidemie

EPIDEMIE

Ohrožení obyvatelstva epidemickým výskytem salmonelózy, virové hepatitidy, chřipky, bacilární úplavice, břišního tyfu a karanténními nákazami (cholera, mor, žlutá zimnice).

Místo možného výskytu

Epidemie je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události.

Epidemie = zvýšený výskyt infekčního onemocnění v určitém čase a místě, který jasně překračuje normálně očekávané hodnoty pro dané období a lokalitu.

Z hlediska závažnosti připadají v úvahu rozsáhlé epidemie alimentárních nákaz, šířících se pitnou vodou či kontaminovanými potravinami (např. salmonelóza, virová hepatitida typu A, bacilární úplavice, břišní tyf). Dále pak může jít o importované nákazy v našich podmínkách neobvyklé (tj. nákazy podléhající mezinárodnímu zdravotnickému řádu - cholera, mor, žlutá zimnice, henoragické horečky).

Z hlediska předvídatelnosti rizik, která vedou ke vzniku mimořádná události, lze rozsáhlé ohrožení zdraví a onemocnění většího počtu osob zařadit do případů, jejichž vznik a působení zpravidla nelze časově a prostorově předvídat.

Za nejpravděpodobnější místa vzniku epidemie lze považovat místa, kde dochází ke kumulaci obyvatelstva.

Především to jsou pracovní kolektivy, předškolní, školní a sociální zařízení a dále zařízení se společným vyvařováním. V některých případech komunity občanů s nízkou úrovní osobní hygieny a minimálními znalostmi hygienické ochrany zdraví a prevence. V letních měsících jsou to koupaliště, prázdninové tábory mládeže, brigádnické ubytovny k sezónním pracím, oblasti v okolí velkých vodních nádrží s velkou kumulací osob a zvířat.

Příznivé podmínky pro hromadný rozvoj epidemií vznikají rovněž při mimořádných situacích spojených s omezenou možností hygieny (záplavy, zvýšená migrace obyvatelstva do omezených prostorů, přemnožení hlodavců a jiných přenašečů bakteriálních a infekčních onemocnění, apod.).

V neposlední řadě jde o oblast komunální hygieny, především odpadní vody a toxické odpady s rizikem ohrožení obyvatel postižené oblasti, případně imisní situace.

Salmonelóza

Nelze specifikovat. Disperzně na území kraje podle dislokace zdroje nákazy (lahůdkářské, cukrářské a masné výrobny a prodejny, zdroje vody, prodejny ovoce a zeleniny).

Virová hepatitida

Nelze specifikovat. Disperzně od ohniska po území kraje v návaznosti na zdroj nákazy.

Chřipka

Nelze specifikovat. Lze předpokládat výskyt na značné části území kraje.

Bacilární úplavice a břišní tyf

Nelze specifikovat. Disperzně dle zdroje nákazy, při kontaminaci vody a potravin větší část území kraje.

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost výskytu salmonelózy a bacilární úplavice tyfu je větší v letním období, chřipky v zimním období.

V závislosti na možných cestách přenosu se epidemie může posunovat z jedné lokality do druhé.

Pravděpodobnost výskytu zvyšuje migrace osob, uprchlíci, přeshraniční pracovní aktivity, urychlení dopravy, rozvoj turismu, apod.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Šíření epidemických onemocnění je závislé na ročním období, vnímavosti lidí a počtu nositelů infekce.

Čas

 • rozhodující je inkubační doba jednotlivých nemocí, včasnost zjištění původce nákazy, přijetí hygienických opatření a jejich dodržování.

Počasí

 • má vliv u bacilární úplavice, salmonelózy a chřipky.

Intenzitu epidemie zvyšuje

 • nedodržení správné technologie výroby, skladování a prodeje potravin,
 • distribuce závadných potravin a vody,
 • kumulace obyvatelstva (u chřipky).

Jiné vlivy

 • primární kontaminace potravin, chovů drůbeže a tím vajec u salmonelózy,
 • přemnožení možných přenašečů (hlodavci, hmyz).     

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Epidemie ohrožují zejména oblasti s větší koncentrací obyvatelstva – přehled obcí na území Jm kraje včetně přehledu počtů obyvatelstva - viz .

Ohrožení obyvatelstva

Ohrožení zdraví a životů obyvatelstva, může dosáhnout i značných rozměrů.

Salmonelóza

 • postižení na zdraví, popř. úmrtí dětí a starších osob.

Virová hepatitida

 • postižení na zdraví s trvalými následky.

Chřipka

 • postižení na zdraví celé populace, zejména dětí a starších věkových skupin s možností ojedinělých úmrtí.

Bacilární úplavice

 • zvýšená nemocnost i úmrtí.

Předpokládané škody

Salmonelóza

 • ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin, vyřazení výroben z provozu a absence v zaměstnání.

Virová hepatitida

 • ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin a absence v zaměstnání,
 • zvýšené náklady na léky.

Chřipka

 • ochromení dopravy, služeb a školství,
 • absence v zaměstnání.

Bacilární úplavice

 • ekonomické ztráty,
 • likvidace závadných potravin.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • zvýšený počet onemocnění a úmrtí obyvatel,
 • karanténní opatření (narušení celkového způsobu života v důsledku ochranných a zdolávacích opatření),
 • ohrožení zásobování obyvatelstva potravinami,
 • omezení základních služeb,
 • ekonomické ztráty v důsledku nařízených karanténních opatření (zrušení nebo omezení výroby).        

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Souhrn základních opatření a rozhodovacích postupů je řešen v ”Plánu hygienických a protiepidemických opatření”. Jsou to zejména:

 • léčba nemocných (domácí léčení, hospitalizace),
 • vyhledávání nemocných,
 • zavedení protiepidemických a karanténních opatření (karanténa, lékařský dohled, zvýšený zdravotnický dozor).

Salmonelóza, virová hepatitida, bacilární úplavice, břišní tyf, karanténní nákazy:

 • vyřazení nakažených potravinářů z pracovního procesu,
 • likvidace závadných potravin,
 • desinfekce, dezinsekce, deratizace objektů a prostředků,
 • vyšetření zdrojů vody, desinfekce studní,
 • omezení až zákaz školní docházky a veřejných akcí (i u chřipky),
 • reprofilizace lůžkového fondu,
 • zabezpečení nezávadné vody a potravin,
 • imunizace gammaglobulinem (vir. hepatitida).

Hlášení infekčních onemocnění:

Je ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, povinné. Podávají je všichni lékaři terénu, kteří infekční nemoc či podezření z ní diagnostikují, na příslušné územní pracoviště Krajské hygienické stanice, kde odborní pracovníci protiepidemického oddělení provádí vyhodnocení situace. Jejich úkolem je vyloučit či potvrdit existenci epidemického výskytu.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Předpokládané množství sil a prostředků nelze předem stanovit, závisí na:

 • druhu infekčního onemocnění,
 • místě výskytu (rozsahu postiženého území),
 • ročním období,
 • počtu nakažených osob.

Bude se jednat zejména o síly a prostředky Krajské hygienické stanice JMK, Zdravotního ústavu se sídlem v Brně, zdravotnické záchranné služby, stálých zdravotnických zařízení, veterinární správy, Policie ČR.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK

 • činnost podle potřeby vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče vně prostoru uzávěry,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy.

Krizový štáb (vyčleněný orgán ) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti města, obce, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • orgány hygienické služby
  • terénní šetření, odběry vzorků vod, potravin a biologického materiálu a jejich rozbory,
  • stanovení režimních opatření,
  • hygienická kontrola,
 • lékárny
  • zajištění léků, infúzních roztoků a vitamínových preparátů,
  • zajištění dezinfekčních materiálů,
 • orgány veterinární správy
  • kontrola a dohled nad nezávadností potravin živočišného původu,
 • služby DDD
  • zajištění desinfekce, desinsekce a deratizace dle pokynů orgánů hygieny,
 • vodárenské společnosti
  • zajištění nezávadné pitné vody,
 • spoje
  •  zabezpečení spojovacích služeb v prostorech karantény,
 • Městské policie
  • zabezpečení klidu a pořádku, uzávěry, regulace dopravy,
 • pohřební služby
  • zabezpečení pohřbívání zemřelých.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana.

Informování obyvatelstva na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • orgány hygienické služby.

Informování obyvatelstva se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, hromadným informačními prostředky, příp. dalšími prostředky v souladu s dokumentem .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanace zahrnuje zejména tato opatření:

 • desinfekce, dezinsekce, deratizace potravinářských provozoven,
 • desinfekce studní a zdrojů vody,
 • likvidace závadných potravin.

Asanační práce zabezpečí příslušná právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, u které je zdroj epidemie, a to podle pokynů příslušných správních úřadů nebo obcí. Zabezpečí rovněž zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku epidemie a při její likvidaci.