A2-16. Vichřice

VICHŘICE

Místo možného výskytu

Vichřice je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události.

Ničivé působení vichřice se může projevit kdekoliv na území Jm kraje.

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost výskytu vichřice nelze specifikovat - vznikají lokálně jako důsledek nastalých klimatických podmínek.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozhodujícím faktorem pro rozsah ohrožení je síla větru, zejména v nárazech, doba a místo jeho působení.

Ohrožení může být znásobeno, pokud je vichřice doprovázena deštěm s bouřkou nebo sněžením.

Jiné vlivy:

 • výskyt vichřice v noci (neosvětlený prostor) zpomalí záchranné práce a tím zvýší možné ztráty,
 • omezení dopravy, zásobování a lékařské péče,
 • možné přerušení telefonního spojení a dodávky el. energie,
 • možnost druhotných následků (nedostatek pitné vody, potravin, apod.).

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Nelze specifikovat - může zasáhnout kteroukoliv část území Jm kraje. 

Ohrožení obyvatelstva

 • zranění nebo usmrcení osob zejména v důsledku destrukcí budov (střech) a různých konstrukcí, možných havárií v silniční a železniční dopravě a leteckém provozu,
 • nepřímé ohrožení (ztížení životních podmínek) jako důsledek omezení až přerušení dodávky el. energie, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování lékařské služby první pomoci.

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby (zejména střech),
 • poškození nebo zničení venkovních energetických a telekomunikačních sítí,
 • vznik lesních polomů,
 • následné škody z omezení nebo přerušení silniční i železniční dopravy, dodávky el. energie.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • omezení nebo přerušení silniční a železniční dopravy,
 • omezení nebo přerušení dodávky zejména elektrické energie, příp. plynu a pitné vody,
 • poškození budov občanské a průmyslové zástavby, občanské vybavenosti,
 • poškození komunikací a komunikačních objektů,
 • vznik lesních polomů. 

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • lokalizaci a likvidaci požárů,
 • vyhledání a vyproštění osob z trosek a závalů,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • odpojení energetických sítí příp. jiných rozvodů (plyn, voda),
 • regulaci dopravy,
 • odstranění ohrožujících trosek,
 • nouzové přežití a zásobování obyvatelstva a hospodářských zvířat,
 • postupnou obnovu sjízdnosti silnic a provozu na železničních tratích,
 • postupnou obnovu dodávky el. energie, příp. vody a plynu,
 • posouzení možností obnovy poškozených budov, zařízení a její realizace,
 • posouzení rozsahu škod na životním prostředí, možnosti jeho obnovy a realizace.       

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • rozloze postiženého území,
 • síle větru a délce trvání vichřice,
 • počtu zraněných nebo ohrožených osob,
 • hodnocení situace Správou a údržbou silnic JMK, ČD, s.p., E.ON, a.s., Policií ČR, HZS, ZZS, orgány samosprávy.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • lokalizace a likvidace případných požárů,
 • vyprošťování osob z trosek a závalů,
 • odstraňování ohrožujících trosek,
 • zajištění evakuace bezprostředně ohrožených osob,
 • obnova sjízdnosti komunikací,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření nesjízdných komunikací, zajištění regulace dopravy,
 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva a sdělovacích prostředků,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • E.ON, a.s. - odpojení rozvodných sítí a zařízení, obnova dodávky,
 • Jihomoravská plynárenská, a.s. - odpojení rozvodů plynu, obnova dodávky plynu,
 • vodárenské společnosti - dodávka pitné vody, obnova vodovodních sítí,
 • Správa a údržba silnic Jm kraje - obnova sjízdnosti komunikací,
 • Správa železnic, s.o. - obnova provozu na železničních tratích,
 • technické služby měst a obcí - odstraňování následků živelní pohromy,
 • městská policie - v součinnosti s Policií ČR realizace pořádkového a dopravního zajištění, střežení opuštěných bytů a důležitých objektů,
 • síly a prostředky AČR - vyprošťování osob a vozidel, odstraňování trosek,
 • správci, vlastníci lesů - odstraňování polomů,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • pohřební služby - pohřební služby,
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.      

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování obyvatelstva o situaci a opatřeních (příp. varování).

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Vyrozumění a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění orgánů se provede podle dokumentu . Informování obyvatelstva se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, hromadnými informačními prostředky, příp. dalšími prostředky podle dokumentu .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků živelní pohromy zajistí vlastníci - správci v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JMK, obce,
 • železniční síť - Správa železnic, s.o.,
 • elektrická síť – E.ON Česká republika, a.s.,
 • rozvody plynu - Jihomoravská plynárenská, a.s.,
 • vodovodní síť - vodárenské společnosti, města, obce,
 • velké polomy - vlastník, správce lesního porostu,
 • obytné budovy, provozní výrobní objekty a společenská zařízení - vlastníci, správci.