A2-15. Sněhová kalamita

SNĚHOVÁ KALAMITA

Místo možného výskytu

Sněhová kalamita je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události. Sněhovou kalamitou může být postiženo celé území Jm kraje, zejména však oblasti ve vyšších nadmořských výškách (Českomoravská vrchovina, Drahanská vrchovina).

Pravděpodobnost výskytu

Sněhová kalamita je závislá na klimatických podmínkách – její vznik lze předpokládat v zimním období, tj. v době od 1. 11. do 31. 3. následujícího roku.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozhodujícím faktorem pro vznik kalamity je vydatnost a délka trvání sněhových srážek a zejména síla větru (kumulace extrémních sněhových srážek s výraznou větrnou činností).

Počasí:

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků při sněhové pokrývce nebo náledí,
 • ztížená evakuace osob, možné podchlazení zasažených osob.

Jiné vlivy:

 • výskyt sněhové kalamity v noci (neosvětlený prostor) zpomalí záchranné práce a tím zvýší možné ztráty,
 • omezení dopravy, zásobování a lékařské péče,
 • možné přerušení dodávky el. energie a telefonního spojení,
 • možnost druhotných následků (nedostatek pitné vody, potravin, apod.).        

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Nelze specifikovat - může zasáhnout kteroukoliv část území Jm kraje.          

Ohrožení obyvatelstva

 • přímé ohrožení zdraví a životů obyvatel se nepředpokládá, rizikem je poskytnutí první lékařské pomoci při akutním zdravotním ohrožení v důsledku komplikací v dopravě,
 • ztížení životních podmínek (omezení až přerušení zásobování, dopravy, lékařské péče).  

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení venkovních energetických a telekomunikačních sítí,
 • vznik lesních polomů,
 • možné poškození zástavby obytné, občanské a průmyslové,
 • následné škody z omezení nebo přerušení dopravy silniční i železniční, dodávky el. energie.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • přerušení nebo omezení silniční a železniční dopravy,
 • poruchy na rozvodných a inženýrských sítích - přerušení dodávky zejména elektrické energie, příp. plynu a pitné vody, telefonního spojení,
 • poškození komunikací a komunikačních objektů,
 • poškození budov občanské a průmyslové zástavby, občanské vybavenosti,
 • povodně a záplavy při náhlém tání.           

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • vyhledání a vyproštění osob ze závějí,
 • nouzové přežití a zásobování obyvatelstva a hospodářských zvířat,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • postupnou obnovu sjízdnosti silnic a provozu na železničních tratích,
 • postupnou obnovu dodávky el. energie, příp. vody a plynu,
 • posouzení možností obnovy poškozených budov, zařízení a její realizace,
 • posouzení rozsahu škod na životním prostředí, možnosti jeho obnovy a realizace. 

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • rozloze postiženého území,
 • intenzitě sněžení a síle větru,
 • počtu zraněných nebo ohrožených osob,
 • hodnocení situace Správou a údržbou silnic JMK, ČD, s.p., E.ON, a.s., Policií ČR, HZS, orgány samosprávy.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK, jednotky požární ochrany

 • evakuace ohrožených osob,
 • vyprošťování vozidel ze sněhových závějí,
 • odstraňování následků dopravních nehod,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle Traumatologického plánu.

Policie ČR

 • uzavření nesjízdných komunikací, zajištění regulace dopravy,
 • pořádkové zabezpečení.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • Správa a údržba silnic Jm kraje,  obce - obnova sjízdnosti komunikací,
 • Správa dopravní cesty, s.p. - obnova provozu na železničních tratích,
 • E.ON, a.s. - obnova dodávky el. energie,
 • vodárenské společnosti - dodávka nezávadné pitné vody,
 • síly a prostředky AČR - vyprošťování vozidel, průjezdnost komunikací,
 • vlastníci, správci lesů - odstraňování polomů,
 • ČČK, občanská sdružení - poskytnutí humanitární pomoci,
 • statik - posouzení stupně poškození budov.      

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana.

Vyrozumění a informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Informování obyvatelstva se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, hromadnými informačními prostředky, příp. dalšími prostředky v souladu s dokumentem .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků živelní pohromy zajistí vlastníci - správci v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JMK, obce,
 • železniční síť - Správa dopravní cesty, s.p.,
 • elektrická síť – E.ON Česká republika, a.s.,
 • velké polomy - vlastník, správce lesního porostu,
 • obytné budovy, provozní výrobní objekty a společenská zařízení - vlastníci, správci.