A2-07. Požár - těžce přístupný terén

POŽÁR - TĚŽCE PŘÍSTUPNÝ TERÉN

Místo možného výskytu

Malá rekreační střediska, příp. samoty, nebo požár lesa v nejhůře dostupných lokalitách na území Jm kraje, zejména v lesních masivech Drahanské vysočiny a Českomoravské vysočiny.

Pravděpodobnost výskytu

Požár může vzniknout z různých, většinou zcela nahodilých příčin v průběhu celého roku - v letním období (sucho, velké množství lidí v lese), v zimním období (topení v objektech).

Nejpravděpodobnější příčinnou vzniku požáru může být:

 • při požáru objektu technická závada v topném systému, nekázeň obyvatel (kouření, hry dětí se zápalkami), úder blesku, úmyslné založení,
 • při požáru lesa odhozený nedopalek cigarety, rozdělávání ohně v přírodě, pálení klestu při lesních pracích, úder blesku.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Prodloužení zásahových časů

 • obtížná komunikační dostupnost místa požáru a z ní vyplývající komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu, znásobené při sněhové pokrývce nebo náledí,
 • vzdálenost zdroje vody.

Zimní období

 • možné podchlazení postižených osob.

Letní období

 • nebezpečí přehřátí zasahujících sil v ochranných oděvech a dýchací technice.

Denní a noční doba

 • všeobecné prodloužení zásahových časů v noční době.           

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

 • ohrožení obcí vzhledem k charakteru mimořádné události se nepředpokládá        

Ohrožení obyvatelstva

 • zranění nebo usmrcení ubytovaných osob nebo návštěvníků lesa přímými účinky ohně, zplodinami hoření nebo troskami (zpravidla se bude jednat o objekty s malým počtem osob - menší rekreační střediska, samoty).

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení objektů a jejich vnitřního zařízení,
 • poškození nebo zničení lesního porostu.           

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • narušení ekosystému v místě požáru.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Koordinovaný postup základních a ostatních složek IZS v místě zásahu a řízení jejich součinnosti podle zákona č. 239/2000 Sb. provádí:

 • velitel zásahu (§ 19, odst. 1),
 • starosta příslušné obce s rozšířenou působností (§13, písm. a),
 • hejtman kraje (§ 11, písm. c).

V postižené oblasti podle aktuální situace zabezpečit:

 • provedení průzkumu požářiště (nejlépe za doprovodu osob, jež dobře znají místo požáru) a přijetí opatření v závislosti na
  • rozsahu požáru,
  • rychlosti a směru šíření požáru,
  • členitosti terénu,
  • vhodném místě pro zřízení obrany,
  • místech, kde se může požár rozvinout,
  • případné evakuaci osob (zejména rekreační objekty, samoty),
 • evakuaci osob, příp. materiálu ze všech postižených a ohrožených prostor,
 • soustředění hlavních sil a prostředků podle okolností
  • ze strany osady, obce,
  • podle rozpracovaných úseků lesa, rašelinišť, podle charakteru lesa,
 • zajištění základních bezpečnostních opatření pro vlastní zásah,
 • vyhledání zdrojů vody,
 • lokalizace požáru,
 • poskytnutí první pomoci a zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým osobám a jejich případný odsun do nemocnice,
 • likvidaci požáru.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • rozsahu a druhu požáru, době jeho rozvoje, rychlosti a směru šíření,
 • členitosti terénu (přístupových komunikacích),
 • dostupnosti a vzdálenosti zdrojů vody,
 • zranění (usmrcení) osob a počtu ohrožených osob,
 • eventuálních překážkách, které mohou zastavit požár bez zásahu lidí,
 • hodnocení situace HZS, Policií ČR, ZZS, lesními závody.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK , jednotky požární ochrany

 • zajištění varování ohrožených osob v místě události,
 • evakuace bezprostředně ohrožených osob,
 • zamezení šíření (lokalizace) požáru,
 • likvidace požáru,
 • převzetí velení v místě, zřízení štábu velitele zásahu, organizace součinnosti,
 • evakuace bezprostředně ohrožených osob v okolí,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení,
 • zajištění regulace dopravy,
 • zajištění identifikace zemřelých osob.

Ostatní složky IZS, SaP

 • vrtulník MV - pomoc při hašení a evakuaci postižených osob, letecká hasičská služba,
 • E.ON, a.s. - odpojení dodávky el. energie, příp. její obnova,
 • vodárenské společnosti - dodávka vody,
 • síly a prostředky AČR - ženijní práce, dodávka vody, likvidace požáru-SPOT,
 • pohřební služby - odvoz zemřelých osob,
 • statik - posouzení stupně poškození budov, stanovení opatření na zajištění bezpečného provozu.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění,
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro varování příp. informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana,
 • provést při nebezpečí z prodlení varování obyvatelstva na ohroženém území, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.

Varování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím na ohroženém území zabezpečují :

 • starosta obce,
 • hasičský záchranný sbor kraje.

Vyrozumění a varování se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, varovacími sirénami a hromadnými informačními prostředky v souladu s dokumenty a .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci zajistí

 • majitel (správce, uživatel) objektu,
 • správce, vlastník lesního porostu

podle pokynů orgánů samosprávy a příslušných správních úřadů.