A2-04. Vyřazení zdroje pitné vody

VYŘAZENÍ ZDROJE PITNÉ VODY

Místo možného výskytu

Možný nedostatek pitné vody na území Jm kraje se může projevit ve všech oblastech, zásobovaných zejména z veřejných vodovodních sítí.

Nedostatek pitné vody může být způsoben:

 • vyřazením zdroje vody pro nevyhovující jakost vody v důsledku znečištění vody závadnými látkami,
 • v důsledku technologických havárií (na úpravnách vody, čerpacích stanicích, vodojemech, vodovodních řádech),
 • poklesem vydatnosti vodních zdrojů v důsledku dlouhodobého sucha.

Přehled vodojemů -

Pravděpodobnost výskytu

Pravděpodobnost výskytu nedostatku pitné vody nelze specifikovat územně, je odvislá od jeho příčin:

 • malá pravděpodobnost při poklesu vydatnosti vodních zdrojů v důsledku sucha - mohl by nastat v případě dlouhodobého (několik let trvajícího) vláhového deficitu, kdy by úhrnná bilance dotace podzemních a povrchových vod byla nižší než úhrn podzemního a povrchového odtoku,
 • větší pravděpodobnost při vyřazení vodovodu nebo jeho části z provozu v důsledku znečištění zdroje vody závadnými látkami, technologické havárie nebo teroristické činnosti.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Zamoření zdrojů vody a vodovodního řadu

 • ohrožení zdraví obyvatelstva se zvyšuje s přibližováním místa vniku zamořené vody ke spotřebiteli (do vodovodních sítí, technologických zařízení pro výrobu pitné vody a do zdrojů pitné vody) a se vzrůstající časovou prodlevou zjištění vniknutí.

Počasí - zimní období

 • prodloužení až zastavení asanačních prací,
 • podstatné ztížení až lokální zastavení nouzového zásobování vodou (NZV).

Denní doba - noc

 • prodloužení asanačních prací,
 • nutnost použití nouzových zdrojů el. energie k osvětlení.

Jiné vlivy

 • praktické zkušenosti s rozsáhlým zamořením centrálního vodního zdroje,
 • dostupnost mobilních zařízení k výrobě pitné vody,
 • předpoklad počátečních chyb v realizaci plošného systému NZV,
 • důsledná regulace výdeje pitné vody na stanovištích NZV v počátečním období,
 • kalkulace s delším časovým obdobím fungování systému NZV - vytvoření náhradního systému,  
 • analýza možností použití zamořené vody jako užitkové (WC).

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Možný nedostatek pitné vody nelze územně specifikovat. Potřeba NZV může zasáhnout kteroukoli část území kraje, ve větším rozsahu ji lze předpokládat u měst a obcí zásobovaných vodou z vodovodní sítě.

Ohrožení obyvatelstva

 • nedostatek pitné vody,
 • zdravotní ohrožení obyvatelstva při použití zamořené vody,
 • zhoršení hygienicko epidemiologické situace,
 • ohrožení činnosti postižených zdravotnických zařízení,
 • omezení až zastavení výroby potravin,
 • ohrožení veřejného pořádku v postižené oblasti.

Předpokládané škody

 • náklady na neutralizaci a asanaci příslušných zdrojů vody, technologických zařízení k úpravě pitné vody a vodovodních sítí,
 • náklady na realizaci NZV,
 • ztráty vzniklé omezením až zastavením výroby u dotčených subjektů.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • nebezpečí vzniku epidemií zejména v městských aglomeracích,
 • omezení až zastavení výroby v některých provozech,
 • hromadný úhyn ryb,
 • nebezpečí úhynu hovězího a vepřového žíru v ohrožených oblastech.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Postup při provádění záchranných a likvidačních prací závisí na příčinách, které způsobily nedostatek pitné vody.

Technologická havárie

 • zajištění nezbytného informování obyvatelstva,
 • oprava příslušných technologických zařízení k výrobě a dodávce pitné vody,
 • realizace NZV v příslušné oblasti,
 • provádění rozborů vzorků pitné vody ze systému NZV,
 • obnovení dodávek PV do vodovodní sítě.

Zamoření pitné vody (zdroje, úpravny, sítě)

 • odstavení příslušných technologických zařízení k výrobě a dodávkám pitné vody,
 • uzavření místa havárie a identifikace znečišťující látky,
 • zabránění dalšímu rozšiřování látky, provedení opatření na zachycení nebo odstranění látky,
 • vyhlášení zákazu používání pitné vody v příslušné ohrožené oblasti,
 • průzkum a analýza zamoření technologických zařízení k výrobě a dodávkám pitné vody,
 • zajištění nezbytného vyrozumění obyvatelstva,
 • zabezpečení zdravotnické pomoci postiženým,
 • realizace NZV v příslušné oblasti
  • nouzové zásobování vodou se zahájí do 5ti hodin po vyhlášení krizového stavu,
  • dávky první 2 dny 5 l/osoba a den pro třetí a další dny 10-15 l/osoba na den,
 • provádění rozborů vzorků pitné vody ze systému NZV,
 • provedení asanace zamořených technologických zařízení,
 • obnovení dodávek pitné vody do vodovodní sítě.

Podle platné právní úpravy zákona č. 254/2001, o vodách,

§ 41

 • ten, kdo způsobil havárii (původce havárie), je povinen činit bezprostřední opatření k odstranění příčin a následků havárie,
 • kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit Hasičskému záchrannému sboru ČR nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR, popř. správci povodí,

§ 109 (činnost vodoprávních úřadů)

 • vyžaduje-li to veřejný zájem, zejména je-li přechodný nedostatek vody, může vodoprávní úřad bez náhrady upravit na dobu nezbytně nutnou povolené nakládání s vodami, popř. toto nakládání omezit nebo zakázat. Tato opatření provede po projednání s dotčenými subjekty, pokud to mimořádná situace nevylučuje,
 • dojde-li v důsledku mimořádné situace k omezení nebo znemožnění povolených odběrů povrchové nebo podzemní vody, které vede k vážnému ohrožení veřejného zájmu, je vodoprávní úřad povinen zajistit po projednání s příslušnými orgány opatření k nápravě. Přitom může stanovit kdo, jakým způsobem a v jakém rozsahu je povinen provést opatření k zajištění náhradního odběru vody, popřípadě k jejímu dovážení. Nutné náklady spojené s uloženými opatřeními může vodoprávní úřad požadovat na tom, kdo mimořádně omezil nebo znemožnění odběrů způsobil. Obecné předpisy o odpovědnosti k náhradě škody nejsou tímto dotčeny.

Na postup se nevztahuje správní řád.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Podle místa, rozsahu a závažnosti mimořádné události.

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat :

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor Jm kraje, jednotky požární ochrany

 • poskytnutí techniky pro NZV,
 • součinnost s vodárenskými společnostmi a Povodím Moravy, s.p,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče postiženým osobám,
 • případně další postup dle .

Policie ČR    

 • zajištění bezpečnosti a pořádku při realizaci zavedených opatření.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • koordinace činností a řízení opatření na postiženém území,
 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • zajištění pitné a užitkové vody z místních nezávadných zdrojů,
 • stanovení zásad použití pitné vody obyvatelstvem a režimu pro odběratele vody,
 • informování obyvatelstva,
 • v případě nedostatku cisteren vyžádání u SSHR (při vyhlášení stavu nebezpečení),
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

Provozovatelé vodovodů (vodárenské společnosti, města, obce)

 • odstavení poškozeného nebo zamořeného zdroje pitné vody nebo technologického zařízení (úpravna vody, vodovodní síť),
 • zabezpečení NZV,
 • navázání součinnosti se sousedními vodárenskými společnostmi,
 • zabezpečení odběru a analýzy vzorků pitné vody ze systému NZV.

Povodí Moravy, s.p.

 • indikace a analýza stavu zamoření zdroje pitné vody,
 • zabezpečení varování obyvatel a zařízení v ohroženém povodí,
 • součinnost při zjišťování příčin vzniku události – havárie.

Krajská hygienická stanice a Zdravotní ústav Brno        

 • součinnost při neutralizaci zamořených technologických částí,
 • vyhlášení hygienických opatření na postiženém území,
 • stanovení zásad použití pitné vody pro obyvatelstvo, výrobce potravin, zemědělce a ostatní odběratele.

Síly a prostředky AČR

 • poskytnutí techniky a personálu pro realizaci NZV.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana.

Informování obyvatelstva na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • provozovatel vodovodní sítě.

Informování se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, hromadnými informačními prostředky, příp. dalšími dostupnými prostředky v souladu s dokumentem .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Odpovědnost za provedení asanace mají právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, které provozují vodárenské soustavy, u kterých došlo k havárii:

 • přehrady a toky řek – Povodí Moravy s.p., další správci (vlastníci),
 • technologická zařízení (úpravny vody, čerpací stanice, prameniště, vodojemy, přivaděče a rozvody pitné vody) – provozující vodárenské společnosti,
 • výrobní a vyvařovací kapacity – majitelé a vlastníci.

Havarijní stavy v zásobování vodou a jejich asanaci, způsobené činností konkrétního subjektu, řeší provozovatelé vodovodních sítí na náklady toho, kdo mimořádné omezení nebo znemožnění odběrů vody způsobil.