A2-03. Zvláštní povodeň

ZVLÁŠTNÍ POVODEŇ *

Místo možného výskytu

Zvláštní povodeň je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události. Její vznik a působení lze předvídat prostorově a zpravidla i časově.

Místem možného výskytu je území v okolí vodních toků pod vodními díly – viz .

Pravděpodobnost výskytu

Zvláštní povodeň může být způsobena:

 • poruchou vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení),
 • nouzovým řešením kritické situace na vodním díle.

Porucha vodního díla může nastat:

 • narušením stavební konstrukce v důsledku technologické závady, teroristické činnosti, seismiologických otřesů,
 • nadržením vody nad únosnou mez.

Při nouzovém řešení kritické situace na vodním díle může dojít v rámci realizace manipulačních řádů k vypouštění vody bez ohledu na řečiště.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah zvláštní povodně a stupeň ohrožení mohou dosáhnout mimořádných rozměrů, může dojít až k totální devastaci postižené oblasti.

Rozsah a ohrožení budou ovlivněny zejména:

 • časovým prostorem pro varování obyvatelstva a provedením potřebných opatření,
 • charakterem a rozsahem poruchy vodního díla,
 • množstvím nadržené vody v nádrži,
 • charakterem terénu pod vodním dílem,
 • hustotou osídlení,
 • rozsahem průmyslové a zemědělské výroby a infrastruktury.

Další vlivy:

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu (voda, bahnitý terén),
 • ztížená evakuace osob,
 • v noční době větší koncentrace osob v obydlích a prodloužení zásahových časů,
 • omezení dopravy a zásobování,
 • možnost druhotných následků (požáry, výbuchy, nedostatek pitné vody, potravin).

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

 • města a obce nacházející se v okolí vodních toků pod vodními díly. Konkrétně jsou uvedeny v povodňových plánech územních celků,
 • dotčenými právnickými a podnikajícími fyzickými osobami jsou ty, které se nacházejí na území dotčených obcí.

Ohrožení obyvatelstva

 • zranění nebo usmrcení osob povodňovou vlnou,
 • zranění nebo usmrcení osob v důsledku druhotných následků (destrukce budov, výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek, nehody v dopravě),
 • onemocnění nebo úmrtí osob jako následek vzniklých epidemií,
 • zamoření místních zdrojů pitné vody,
 • nepřímé ohrožení (ztížení životních podmínek) jako důsledek omezení až přerušení dodávky el. energie, plynu, tepla, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování zdravotní péče postiženými zdravotnickými zařízeními,
 • ohrožení zdraví a života v důsledku paniky a trestné činnosti.

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • poškození nebo zničení sítí energetických, plynárenských, vodárenských a telekomunikačních,
 • poškození nebo zničení silničních komunikací a železničních tratí,
 • na vozidlech při nehodách v silniční a železniční dopravě,
 • kontaminace životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami,
 • narušení hrází vodních děl,
 • škody na majetku a polních kulturách,
 • usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat,
 • následné škody z omezení nebo přerušení silniční i železniční dopravy, dodávky el. energie, plynu, vody,
 • celkové narušení života v postižené oblasti.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • ohrožení zdraví a života osob (přímé, epidemie),
 • ohrožení zvířat,
 • omezení nebo přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, telekomunikačních služeb,
 • omezení nebo přerušení silniční a železniční dopravy,
 • omezení nebo přerušení zásobování,
 • omezení poskytování zdravotní péče,
 • výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek,
 • kontaminace životního prostředí,
 • nehody v silniční a železniční dopravě,
 • úplná devastace infrastruktury na postiženém území,
 • sesuvy půdy a skal.

Zásady pro provedení povodňových záchranných a zabezpečovacích prací; Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a zabezpečovací práce; Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek; Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a zabezpečovacích prací

Výše uvedené údaje jsou součástí povodňových plánů, které jsou zpracovány ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 71.

Povodňovými plány územních celků jsou:

 • povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni,
 • povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,
 • Povodňový plán Jihomoravského kraje, který zpracovává Krajský úřad JMK ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p.

Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků živelní pohromy zajistí správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady. Zabezpečí rovněž zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku mimořádné události i v důsledku její likvidace.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JmK, obce,
 • železniční síť - Správa dopravní cesty, s.p.,
 • elektrická síť - E.ON Česká republika, a.s.,
 • rozvody plynu - Jihomoravská plynárenská, a.s.,
 • vodovodní síť - vodárenské společnosti, města, obce,
 • vodní toky - správcové vodních toků (Povodí Moravy, s.p., ostatní správcové),
 • obytné budovy, provozní výrobní objekty a společenská zařízení - vlastníci, správci.


* Konkrétní opatření při vzniku zvláštních povodní jsou stanovena v Operačních plánech pro jednotlivá vodní díla na území Jm kraje jako součást Krizového plánu JMK.