A2-02. Přirozená povodeň

POVODEŇ PŘIROZENÁ

Místo možného výskytu

Přirozená povodeň je riziko, které může vést ke vzniku mimořádné události.

Místem možného výskytu jsou zejména:

 • záplavová území v okolí koryt vodních toků při přechodném výrazném zvýšení hladiny,
 • území, ze kterých nemůže voda odtékat přirozeným způsobem nebo je její odtok nedostatečný,
 • území zaplavená při soustředěném odtoku srážkových vod.

Přehled významných vodních toků na území Jm kraje - .

Pravděpodobnost výskytu

Přirozená povodeň může být způsobena zejména:

 • dlouhotrvajícími intenzivními srážkami,
 • přívalovými srážkami,
 • náhlým jarním táním sněhu,
 • chodem ledů.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Rozsah a ohrožení budou ovlivněny zejména:

 • intenzitou, místem a délkou srážek,
 • akumulační schopností krajiny,
 • množstvím sněhové pokrývky a rychlostí tání sněhu.

Další vlivy:

 • komplikace s rozvíjením sil a prostředků v místě zásahu (voda, bahnitý terén),
 • ztížená evakuace osob,
 • v noční době větší koncentrace osob v obydlích a prodloužení zásahových časů,
 • omezení dopravy a zásobování,
 • možnost druhotných následků (požáry, výbuchy, nedostatek pitné vody, potravin).

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

 • města a obce nacházející se v záplavových územích v okolí vodních toků. Konkrétně jsou uvedeny v povodňových plánech územních celků a v analýze vzniku mimořádných událostí - ,
 • dotčenými právnickými a podnikajícími fyzickými osobami jsou ty, které se nacházejí na území dotčených obcí.

Při přívalových srážkách nelze specifikovat - k záplavám může dojít kdekoliv na území Jm kraje.

Ohrožení obyvatelstva

 • zranění nebo usmrcení osob záplavovou vodou,
 • zranění nebo usmrcení osob v důsledku druhotných následků (destrukce budov, výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek, nehody v dopravě),
 • poškození zdraví a úmrtí osob jako následek vzniklých epidemií,
 • zamoření místních zdrojů pitné vody,
 • nepřímé ohrožení (ztížení životních podmínek) jako důsledek omezení až přerušení dodávky el. energie, plynu, tepla, zásobování, dopravy, telefonního spojení, poskytování zdravotní péče postiženými zdravotnickými zařízeními,
 • ohrožení zdraví a života v důsledku paniky a trestné činnosti.

Předpokládané škody

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • poškození nebo zničení sítí energetických, plynárenských, vodárenských a telekomunikačních,
 • poškození nebo zničení silničních komunikací a železničních tratí,
 • na vozidlech při nehodách v silniční a železniční dopravě,
 • kontaminace životního prostředí uniklými nebezpečnými látkami,
 • narušení hrází vodních děl,
 • škody na majetku a polních kulturách,
 • usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat,
 • následné škody z omezení nebo přerušení silniční i železniční dopravy, dodávky el. energie, plynu, vody,
 • celkové narušení života v postižené oblasti.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • poškození nebo zničení objektů obytné, občanské a průmyslové zástavby,
 • ohrožení zdraví a života osob (přímé, epidemie),
 • ohrožení zvířat,
 • omezení nebo přerušení dodávky el. energie, plynu, vody, telekomunikačních služeb,
 • omezení nebo přerušení silniční a železniční dopravy,
 • omezení nebo přerušení zásobování,
 • omezení poskytování zdravotní péče,
 • výbuchy, požáry, úniky nebezpečných látek,
 • kontaminace životního prostředí,
 • nehody v silniční a železniční dopravě,
 • narušení infrastruktury na postiženém území,
 • sesuvy půdy a skal.

Zásady pro provedení povodňových záchranných a zabezpečovacích prací; Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a zabezpečovací práce; Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek; Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a zabezpečovacích prací

Výše uvedené údaje jsou součástí povodňových plánů, které jsou zpracovány ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 71.

Povodňovými plány územních celků jsou:

 • povodňové plány obcí, které zpracovávají orgány obcí, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni,
 • povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,
 • Povodňový plán Jihomoravského kraje, který zpracovává Krajský úřad JMK ve spolupráci s Povodím Moravy, s.p.

Pro pozemky a stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci následků živelní pohromy zajistí správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů v součinnosti s orgány samosprávy a příslušnými správními úřady. Zabezpečí rovněž zneškodnění odpadů, které vznikly v důsledku mimořádné události i v důsledku její likvidace.

Odpovědnost za provedení asanace:

 • silniční síť - Správa a údržba silnic JMK, obce,
 • železniční síť - Správa železnic, s.o.,
 • elektrická síť - E.ON Česká republika, a.s.,
 • rozvody plynu - Jihomoravská plynárenská, a.s.,
 • vodovodní síť - vodárenské společnosti, města, obce,
 • vodní toky - správcové vodních toků (Povodí Moravy, s.p., ostatní správcové),
 • obytné budovy, provozní výrobní objekty a společenská zařízení - vlastníci, správci.