A2-20. Epizootie

EPIZOOTIE

Ohrožení skotu a prasat slintavkou a kulhavkou a prasat morem.

Místo možného výskytu

Místem možného výskytu jsou zejména velkochovy skotu a prasat.

Pravděpodobnost výskytu

Při zavlečení nákazy na území kraje a jejím dalším rozšíření do jednotlivých chovů.

Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách

Společné závislosti:

 • obchodování se zvířaty,
 • nepovolené přesuny,
 • nedodržení karanténních podmínek,
 • rozvlékání dopravou,
 • nepovolené návštěvy objektů se zvířaty,
 • blízká silniční doprava.

Závislosti u skotu:

 • roční období (v letních měsících horší podmínky pro šíření),
 • počasí (optimální teplota pro šíření od +150 C do -150 C a vlhko, sychravo).

Závislost u prasat:

 • virus je velmi odolný,
 • nerozhoduje počasí, roční období ani teplota - šíří se bez ohledu na tyto podmínky.

Seznam dotčených obcí včetně přehledu počtu jejich obyvatel a seznam dotčených právnických osob a podnikajících fyzických osob zahrnutých do havarijního plánu

Zejména obce, kde se nacházejí velkochovy skotu a prasat, přehled velkochovů v Jm kraji -viz .

Ohrožení obyvatelstva

Obyvatelstvo není ohroženo smrtelným nebezpečím.

Předpokládané škody

Skot 30 a více:

 • 25 - 30 % ustájeného skotu,         

Prasata 30 a více:

 • nákaza zůstává na jednom objektu,
 • 100% ustájených prasat,    

Škody přímé:

 • na dobytku a jeho utracení,      

Škody nepřímé:

 • sanace,
 • obnova chovu.

Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí

 • - nedostatek mladého skotu k reprodukci,
 • - nedostatek selat do výkrmu,
 • - možné přechodné ztížení zásobování masem a masnými výrobky.

Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Skot:

 • depistáž všech kusů skotu v okrese
 • vyšetření klinické,
 • odběr biologických vzorků,
 • laboratorní diagnostika,
 • vyhlášení opatření,
 • likvidace uhynulých, nemocných a podezřelých kusů z nákazy,
 • očista a DDD.

Prasata:

 • vyšetření klinické,
 • odběr laboratorních vzorků,
 • laboratorní diagnostika,
 • vyhlášení opatření,
 • likvidace uhynulých, nemocných a podezřelých kusů z nákazy,
 • očista a DDD.

Předpokládané množství sil a prostředků pro záchranné a likvidační práce

Závisí na:

 • místě výskytu,
 • počtu chovaných zvířat,
 • množství techniky a mechanizačních prostředků chovatele,
 • dostupnosti techniky na území (viz Organizační a MTZ SLAK - samostatný dokument pro každý velký chov).

Popis příslušné části struktury organizace havarijní připravenosti, včetně uvedení působnosti složek

Síly a prostředky, které je nutno vyrozumět a povolat:

Základní složky IZS

Hasičský záchranný sbor JMK

 • požární dozor při spalování usmrcených zvířat na hranicích,
 • další činnost podle vývoje situace.

Zdravotnická záchranná služba

 • poskytnutí přednemocniční neodkladné péče vně prostoru uzávěry (uvnitř prostoru uzávěry podle rozhodnutí orgánů veterinární správy),
 • případně další postup dle Traumatologického plánu.

Policie ČR

 • uzavření ohrožené oblasti, pořádkové zabezpečení, zajištění regulace dopravy.

Krizový štáb (vyčleněný orgán) obce, města, kraje

 • organizace opatření přesahujících možnosti obce, města, správního obvodu ORP, složek IZS,
 • koordinace záchranných a likvidačních prací,
 • informování obyvatelstva,
 • další opatření podle vývoje situace.

Ostatní složky IZS, SaP

 • veterinární správa - zabezpečení porážecích družstev, koordinace opatření v místě
 • asanační podniky - likvidace poražených zvířat,
 • hygienická služba - hygienický dohled,
 • síla a prostředky AČR - spolupráce při utrácení zvířat, převozu zvířat do asanačních podniků (kafilérií), přípravě hranic pro spalování, asanaci,
 • vodárenské společnosti - dodávka nezávadné pitné vody,
 • technické aj. složky - příprava hranic pro spalování,
 • služby DDD - zajištění desinfekce, desinsekce a deratizace dle pokynů orgánů veterinární správy.

Popis využitelné části systému vyrozumění a varování v rámci organizace záchranných a likvidačních prací

Podle rozsahu mimořádné události bude v rámci organizace záchranných a likvidačních prací využíván:

 • systém vyrozumění pro vyrozumění
  • potřebných sil a prostředků,
  • krizových štábů a dotčených orgánů státní správy, samosprávy, právnických a podnikajících fyzických osob,
 • systém varování pro informování obyvatelstva o situaci a opatřeních.

Vyrozumění základních i ostatních složek IZS a vyrozumění státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků podle dokumentace IZS jsou povinna v případě potřeby zabezpečovat KOPIS IZS.

KOPIS IZS jsou dále oprávněna:

 • povolávat a nasazovat síly a prostředky HZS, jednotek PO a dalších složek IZS podle poplachového plánu IZS nebo požadavků velitele zásahu, starosty ORP, hejtmana.

Informování obyvatelstva na ohroženém území zabezpečují:

 • starosta obce,
 • orgány veterinární správy .

Informování obyvatelstva se provede místním rozhlasem, prostředky místní televizní kabelové sítě, hromadnými informačními prostředky, příp. dalšími prostředky podle dokumentu .

Možnosti asanace předpokládaných následků mimořádné události s uvedením odpovědnosti za provedení jednotlivých asanačních opatření

Asanaci zabezpečí nasazené jednotky podle pokynů velitele zásahu (KŠ ORP) a na místě prací dozírajícího zástupce veterinární správy:

 • uzavření objektu,
 • vyhlášení karantény,
 • likvidace ohniska nákazy podle metodiky,
 • likvidace nakaženého chovu,
 • zpracování odpadů v kafilérii,
 • odstranění závadného krmiva, hnoje, kalů.