Krizové situace

KRIZOVÉ SITUACE

 1. Povodně velkého rozsahu (přirozené povodně)
 2. Epidemie
 3. Epizootie
 4. Radiační havárie
 5. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně
 6. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
 7. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu
 8. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu
 9. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu
 10. Narušování zákonnosti velkého rozsahu 
 11. Migrační vlna velkého rozsahu

1. Povodně velkého rozsahu (přirozené povodně)

Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů.

Důsledkem jsou přímé dopady (např. ohrožení života a zdraví osob, zničení nebo silné poškození majetku, budov a infrastruktury a další), ale i nepřímé dopady (nedostatek pitné vody, vznik epidemií a další) na celém zasaženém území.

Hlavními ohroženými oblastmi v Jihomoravském kraji jsou střední a dolní tok Dyje, střední a dolní tok Svratky, dolní tok Svitavy, Litavy a Kyjovky a rozsáhlé území na pravém břehu řeky Moravy. Vlivem kumulace velkého množství vody v nížinných partiích kraje (okolí Břeclavi a Hodonína), a to zejména v biotopu lužních lesů, je zvýšené riziko přemnožení komárů v měsících, následujících po rozlivech.

Přirozená povodeň

2. Epidemie

Epidemií se rozumí takový výskyt infekčního onemocnění, kdy se v místní a časové souvislosti (tj. ve stejné lokalitě a v přibližně stejném čase) zvýší nemocnost tímto onemocněním nad hranici obvyklou v dané lokalitě a v daném období. V České republice je možný výskyt epidemií infekcí, které se v Evropě vyskytují v populaci, která není proti takovéto infekci odolná (např. není proti ní proočkována) nebo v případě infekcí, jejichž výskyt je pro ČR neobvyklý, pokud by došlo k importu a úmyslnému nebo i neúmyslnému šíření (např. hemoragické horečky). Epidemie má za následek ohrožení životů a zdraví osob. Závisí na druhu infekce (úmrtnost 10-80 %), rychlosti šíření a možnostem epidemii čelit.

Epidemie

3. Epizootie

Epizootií se rozumí hromadné nákazy zvířat (např. ptačí chřipka, BSE, slintavka, kulhavka a další). Rychlost vzniku a rozšíření nákazy je závislá na vlastnostech původce nebezpečné nákazy, způsobu přenosu původce, včasnosti diagnostiky, rychlosti přijetí a plnění mimořádných veterinárních opatření a na zemědělské charakteristice okolí ohniska nákazy.

Přímé ohrožení životů a zdraví osob nehrozí (pouze v ojedinělých případech). Dopady pocítí chovatelé zvířat, kteří utracením / uhynutím především chovných zvířat přijdou o zisk.

Epizootie

4. Radiační havárie

Radiační havárií se rozumí událost, která má za následek nepřípustné uvolnění radioaktivních látek nebo ionizujícího záření nebo nepřípustné ozáření fyzických osob a jejíž následky vyžadují naléhavá opatření na ochranu obyvatelstva a životního prostředí. V souladu s touto definicí se plánují a připravují neodkladná ochranná opatření pro ta jaderná zařízení, kde je stanovena zóna havarijního plánování. V České republice se toto týká pouze jaderných elektráren Temelín (Jihočeský kraj) a Dukovany (Kraj Vysočina). Pro Jihomoravský kraj představuje toto nebezpečí zejména jaderná elektrárna Dukovany, jejíž zóna havarijního plánování zasahuje i na území našeho kraje. Obyvatelé v zóně havarijního plánování (kruh s 20 km poloměrem se středem v JE Dukovany) jsou poučeni, jak se mají v případě vzniku radiační havárie zachovat.

Radiační nehoda a havárie

5. Narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní povodně

Zvláštní povodní se rozumí porucha vodního díla, která může vést až k jeho havárii (protržení nebo nouzové řešení kritické situace na vodním díle). Narušení hrází je z hlediska okamžitého vzniku málo pravděpodobné, pokud vyloučíme terorizmus a válečný stav. Ve spojitosti s jinými mimořádnými událostmi narušení hrází však nelze zcela vyloučit. Mezi tyto mimořádné události lze zařadit zemětřesení (téměř nepravděpodobné), dlouhotrvající vydatné deště, sesuvy půdy nebo pád meteoritu. Dopady by byly katastrofální (úmrtí a zranění velkého počtu osob, pokud se nestačily včas evakuovat, a jejich obtížné vyhledávání, zničení nebo silné poškození veškerého majetku, budov, výrobních kapacit a infrastruktury na postiženém území a další). V Jihomoravském kraji představují hrozbu vodní díla Nové Mlýny, Boskovice, Letovice, Brno, Opatovice, Oleksovice, Jevišovice, Vranov, Těšetice, Výrovice, Znojmo a vodní díla Vír, Dalešice, Mohelno, Mostiště, Koryčany a Osvětimany, nacházející se na území sousedních krajů, důsledkem jejichž narušení by byly ohroženy i obce na jižní Moravě.

Zvláštní povodeň

6. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Z časového hlediska se jedná o dlouhodobé narušení dodávek ropy a ropných produktů ze zahraničí i z domácí produkce, nezvládnutelné standardními mechanizmy. Rozsah působení krizové situace bude mít celorepublikový charakter a lze předpokládat její déle trvající působení. ČR je závislá na dodávkách ropy ropovody Družba a IKL (domácí produkce činí nevýznamné množství). Výroba pohonných hmot v českých rafinériích bezprostředně souvisí s těmito dodávkami, a to jak v množství, tak i kvalitě ropy, která je v rafinériích zpracovávaná. Proto lze za nejpravděpodobnější a nejvíce reálné nebezpečí vzniku krizové situace považovat přerušení těchto dodávek (z důvodů politických, ekonomických, technických apod.) nebo jejich „okamžité“ zastavení – tato situace si vyžádá vyhlášení stavu ropné nouze. Důvodem vzniku krizové situace mohou být i rozsáhlé havárie (technologické, případně způsobené teroristickým útokem, nebo přírodní katastrofou apod.) v provozech zpracovávajících ropu zasahující pouze území ČR – tato situace si nevyžádá vyhlášení stavu ropné nouze.

7. Narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu

Rozsáhlé narušení dodávek elektrické energie může být způsobeno z důvodu odstavení výroben elektrické energie (elektrárny), odstavení přenosové a distribuční soustavy a narušení funkčnosti dispečerského informačního a řídícího systému. Lze předpokládat velmi rozsáhlé sekundární následky (havárie - radiační, způsobená vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, technické a technologické, narušení dodávek plynu a tepelné energie, narušení funkčnosti dopravní soustavy, narušení zákonnosti velkého rozsahu – rabování, a další). Dlouhodobé narušení dodávek el. energie (tzv. „blackout“) může mít v konečném důsledku ekonomické dopady.

8. Narušení dodávek plynu velkého rozsahu

Rozsáhlé narušení dodávky plynu může být z důvodu narušení transportu plynu v důsledku přírodní pohromy, technologické havárie, terorismu, uvalení embarga – dlouhodobé přerušení dodávek. Vzhledem k tomu, že v ČR jsou zdroje zemního plynu velmi malé, jsme závislí na dodávkách zemního plynu ze zahraničí (zejm. Rusko, Norsko). Určitou výhodu zemního plynu představuje možnost jeho skladování v podzemních zásobnících. Společnost innogy Česká republika a.s. uzavřela kromě tuzemských smluv i smlouvy o uskladňování plynu v zahraničí. Celková uskladňovací kapacita dnes představuje 25 až 30 % tuzemské roční spotřeby plynu.

9. Narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu

Tato situace má teritoriální charakter a je zpravidla spojena se vznikem jiné mimořádné události a jejím sekundárním dopadem např. extrémní dlouhodobá sucha, povodně, výpadky el. energie, technické a technologické havárie, terorismus. Možnými následky jsou ohrožení života a zdraví požitím kontaminované pitné vody nebo vody z jiných neověřených zdrojů a nedostatečné hygieny, vznik epidemií nebo hromadných onemocnění, poškození cisteren či jiných výdejních zařízení k výdeji pitné vody při možné panice nebo nepokojích, rabování u prodejců balené pitné vody a další.

Vyřazení zdroje pitné vody

10. Narušování zákonnosti velkého rozsahu

Jedná se o závažné a úmyslné narušování zákonů a bezpečnosti ČR s cílem ohrozit ve velkém rozsahu životy a zdraví občanů, materiální hodnoty, životní prostředí a demokratický systém. Je charakterizováno skutečností, že při neřešení situace budou ohroženy samotné základy právního a demokratického státu. Závažné a úmyslné porušování zákonů a vnitřní bezpečnosti ČR se může projevit na základě současné analýzy reálných bezpečnostních rizik v ČR prakticky ve třech základních variantách, jež si mohou vyžádat vyhlášení krizového stavu. Jsou jimi pouliční nepokoje, rozsáhlý teroristický útok a protizákonná činnost organizovaných zločineckých skupin.

11. Migrační vlna velkého rozsahu

Jedná se o situaci, kdy podstatným způsobem zesílí tlak cizinců na státní hranice České republiky s cílem legálně a popř. i nelegálně vstoupit na toto území, tranzitovat přes ně do dalších států či pobývat na něm. Tato situace nese řadu negativních důsledků v širokém spektru s možnými dopady na bezpečnostní situaci, ekonomiku, sociální sféru i jednání občanů. Zdrojem ohrožení jsou nepředvídatelná změna politického systému, válečný konflikt, porušování lidských práv, národnostní, rasové či náboženské konflikty, katastrofy, klimatické změny nebo špatná sociálně ekonomická situace v zemích původu migrantů.