Záloha NL needitovat!!!

Aceton

CAS:  67-64-1

Synonyma:

Propan-2-on
2-propanon
Dimethylketon
Acetonum

Vzorec:  CH3COCH3

Bezpečnostní značky:

Vysoce hořlavéDráždivé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látkylátky a směsi, které dráždí pokožku, oči nebo dýchací cesty

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_33_1090.jpg

UN1090

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Vysoce hořlavá látka. Výpary jsou těžší než vzduch a drží se při zemi. Může vytvořit se vzduchem výbušnou směs, zvláště v prázdných nečištěných nádobách. Při termickém rozkladu vznikají toxické produkty (oxidy uhlíku).

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne

Kapalné – bezbarvá, čirá kapalina, charakteristického zápachu

Plynné – vytváří páry těžší než vzduch

Vlastnosti

Hořlavost: vysoce hořlavá látka, III. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 13% (objemových)

Dolní mez výbušnosti: 2 % (objemových)

Molární hmotnost: 58,08 g/mol

Rozpustnost: kapalina je dobře rozpustná ve vodě, alkoholu, éteru.

Toxicita: škodlivý pro vodní organismy

Těkavost: těkavý

Reaktivita: není k dispozici

Věty o nebezpečnosti

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry

H319 Způsobuje vážné podráždění očí

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě

Detekce

Páry:

Analyzátor plynů GDA II

GASMET DX-4015

Detekční trubičky 

Kapalina:

Ramanův spektrometr

FTIR spektrometr

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (butylová pryž: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace > 480 min.), protichemický oblek, dýchací přístroj.

Likvidace

Uniklou kapalinu pokryjte absorpčním materiálem (vermikulit, písek, zemina), shromážděte do krytých kontejnerů a nechte zlikvidovat specializovanou firmou.

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů.

Zbytky látky stejně jako oplachové vody nesmí být vypouštěny do půdy, veřejné kanalizace ani do blízkosti vodních zdrojů a vodotečí.

Požár

Vhodná hasiva: voda, prášek, CO2, pěna

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 800 mg/m3 (336,8 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 1500 mg/m3 (631,5 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí:

Podmínky, kterým je třeba zabránit: teplo, vlhko, světlo, jiskření, oheň

Neslučitelné materiály: báze, oxidační činidla, redukční činidla, prudce reaguje s oxychloridem fosforečným, při výskytu/nálezu s peroxidem vodíku a dalšími chemickými látkami je nebezpečí výskytu aceton peroxidu (bílá krystalická látka) – vysoce nestabilní výbušnina.

Nebezpečné produkty rozkladu: oxid uhelnatý, oxid uhličitý

VÍCE:

Příznaky

Při vdechnutí – může být škodlivý při vdechování, může způsobit podráždění horních cest dýchacích - kašel, ve vysokých koncentracích - bolest hlavy, nevolnost, zvracení

Při požití - může být škodlivý při požití, bolesti žaludku

Při zasažení očí - poruchy očí, poškození rohovky

Při styku s kůží - může být škodlivý při absorpci kůží, způsobuje praskání kůže, vysušení kůže a ekzém způsobené odmaštěním kůže.

První pomoc

Při vdechnutí – vynést postiženého na čerstvý vzduch a uložit ho do polohy na stranu (hlavu na stranu), aby se zabránilo udušení při případném zvracení. Pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání. Ihned zabezpečit odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, ihned vyhledat lékařskou pomoc.

Při zasažení očí – okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží – odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat velkým množstvím vody. V případě přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc. 

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_aceton.pdf

Acetylen čistý, ethan, acetylen rozpuštěný

CAS: 74-86-2

Synonyma:

Ethyn

Etin

Vzorec: C2H2

Bezpečnostní značky:

extrémně hořlavé

hořlavé plyny, aerosoly, kapaliny nebo pevné látky

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulka:

BT_239_1001.jpg

UN1001

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Extrémně hořlavý, výbušný. Ve vysokých koncentracích může způsobit udušení. V nižších koncentracích může mít narkotický účinek.

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne

Kapalné – ne

Plynné – při 20°C, bezbarvý, zápach po etheru (čistý), po česneku (technický)

Vlastnosti

Hořlavost: extrémně hořlavý plyn, II. třídy nebezpečnosti

Horní mez výbušnosti: 80,5 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 1,5 % (V)

Molární hmotnost: 26,04 g/mol (lehčí než vzduch)

Rozpustnost: ve vodě, nad vodní hladinou se tvoří výbušná směs plynu se vzduchem, acetonu

Toxicita: netoxický

Těkavost: vyskytuje se jako plyn v základním stavu

Reaktivita: - Muže se prudce rozkládat při vysoké teplotě a/nebo tlaku nebo v přítomnosti katalyzátoru. Muže prudce reagovat s okysličovadly.

Věty o nebezpečnosti

H220 Extrémně hořlavý plyn.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

Detekce

Explozimetry

Ochranné prostředky pro zásah

Zásahový oděv, dýchací přístroj, dálkové teploměry – k zajištění teploty lahví

Likvidace

Unikající lahve pomalu vypusťte jen na volném prostranství bez zdrojů zápalu či vznícení.

Zneškodňování kontaminovaných obalů: Zajišťuje výrobce – podle typu adsorpční látky uvnitř lahví.

Požár

Vhodná hasiva: lze použít všechna známá hasiva. Nutno přizpůsobit okolí. 

Nevhodná hasiva: nejsou známa

Zvláštní nebezpečí:

Láhve ve kterých začal rozklad acetylenu, nutno nepřetržitě chladit proudem vody z velké vzdálenosti a bezpečného místa.

Explodující tlakové láhve s acetylenem mohou létat do vzdáleností více jak 100 m.

Působení ohně může způsobit roztržení/explozi tlakových nádob s plyny.

Pokud je možné, zastavte únik plynu. Nehaste hořící plyn, pokud to není nutné. Nebezpečí tvoření výbušné směsi se vzduchem. Může samovolně vzplanout. Nádoby evakuovat nebo chladit z chráněné pozice vodou.

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: nestanoven

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: nestanoven

Faktor přepočtu z mg/m3 na ppm 0,940 (25°C, 100 kPa)

…ppm/0,814 = …mg/m3

…mg/m3 * 0,814 = …ppm

Reaktivita

Stabilita: za normálních podmínek stabilní. Nestabilní při stlačování a zahřívání.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: teploty nad 50 °C

Materiály, kterých je nutno se vyvarovat: měď a mosaz (od 70% mědi), oxidační plyny a látky ve vzdálenosti nižší než 6 metrů

Nebezpečné produkty rozkladu: Oxid uhelnatý v případě nedokonalého hoření s nedostatečným přístupem vzduchu.

VÍCE:

Příznaky

Při nadýchání – v nižších koncentracích může mít narkotický účinek, ve vysoké koncentraci může způsobit udušení

První pomoc

Postiženého dopravte na čerstvý vzduch. Udržujte ho v klidu a teple. Při zástavě dechu použijte umělé dýchání. Přivolejte lékaře. 

Při vdechnutí – při zástavě dechu použijte umělé dýchání

Při požití – vzhledem k povaze látky nepřipadá v úvahu

Při zasažení očí – nezpůsobuje poškození

Při styku s kůží – nezpůsobuje poškození

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc.

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112.

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_acetylen.pdf

Amoniak

CAS : 7664-41-7

CAS : 1336-21-6 vodný roztok amoniaku

Synonyma:

Čpavek bezvodý

Vzorec : NH3

Bezpečnostní značky:

toxickénebezpečné pro životní prostředí

plyny pod tlakemvysoce toxické látky a směsilátky a směsi, které na kovy působí korozívně, leptají pokožku a/nebo jsou vysoce škodlivé pro očilátky a směsi, které výrazně nebo chronicky ohrožují vodní zdroje

Signální slovo: nebezpečí

Bezpečnostní tabulky:

BT_268_1005.jpg

UN1005

Tabulky pro vodné roztoky amoniaku

BT_20_2073.jpgBT_80_2672.jpgBT_268_3318.jpg

UN2073, UN2672, UN3318

Telefonní spojení na TRINS: 

476 709 826

476 163 111

Nebezpečnost

Pobyt ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu, která může být přechodná, ale může dojít k náhle smrti. Při styku se zkapalněným produktem dochází nejen k poleptání, ale vznikají i omrzliny, které jsou obzvláště nebezpečné pro oči. Produkt vytváří výbušné směsi se vzduchem.

Ve styku s kovy může dojít k vyvíjení výbušného plynu obsahujícího vodík. Při úniku produktu může dojít k zamoření ovzduší do velkých vzdáleností od zdroje. Ve vodě je rozpustný a i při velkém zředění vytváří leptavé směsi. Látka je vysoce toxická pro vodní organismy. Produkt je hořlavý, ale není snadno zápalný.

Vzhled/skupenství 

Pevné – ne 

Kapalné – nejčastěji jako vodný roztok (25 - 29 %) - bezbarvá kapalina s pronikavě štiplavým zápachem 

Plynné – bezbarvý pronikavě štiplavý plyn

Vlastnosti

Hořlavost (pevné látky, plyny): klasifikována jako nehořlavá látka

Horní mez výbušnosti: 28 % (V)

Dolní mez výbušnosti: 15 % (V)

Molární hmotnost: 17,03 g/mol (lehčí než vzduch, amoniaková mlha případně podchlazený je však těžší než vzduch)

Rozpustnost: Je rozpustný ve vodě, rozpustnost je závislá na teplotě; se vzrůstající teplotou vody rozpustnost amoniaku klesá.

Toxicita: Inhalace velkého množství vede ke křečím průdušek, otoku hrtanu a tvorbě pseudomembrány. Může působit zánět až poleptání dýchacích cest a pokožky.

Těkavost: z vodných roztoků přechází zpět do plynného skupenství

Reaktivita: Může prudce reagovat s okysličovadly a kyselinami. Reaguje s vodou vytvářením korosivních zásad. Se vzduchem může tvořit výbušnou směs.

Věty o nebezpečnosti

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.

H221 Hořlavý plyn.

H331 Toxický při vdechování.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.

EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Detekce

Páry :

Analyzátor plynů GDA II

Gas Alert s elektrochemickým čidlem na NH3

GASMET DX-4015

Detekční trubičky

pH – silně zásaditá reakce (modrý lakmusový papírek)

Ochranné prostředky pro zásah

Vhodné ochranné rukavice (viton: tloušťka vrstvy 0,7 mm, doba iniciace >480 min.), ochranný oděv (Tychem/Tyvec/OPCH), dýchací přístroj.

Likvidace

Je-li to možné, zastavte únik výrobku. Odstraňte nádoby z dosahu ohně nebo ho ochlaďte vodou z bezpečné vzdálenosti. Zůstávejte na návětrné straně.

V případě požáru oheň nehaste, dokud není odstraněn zdroj jeho úniku. Pokud toto není možné, nechte oheň dohořet a pouze vodou ochlazujte nádoby v okolí požáru. V jejich ochlazování pokračujte ještě dostatečně dlouhou dobu po uhašení požáru. Nádrže s látkou mohou vlivem tepla explodovat. Při hoření se mohou vytvářet oxidy dusíku a při teplotách nad 450°C vzniká vysoce hořlavý vodík. Uvolněné páry srážejte vodní clonou. Omezte na minimum průnik hasební kapaliny znečištěné látkou do kanalizace, povrchových a podzemních vod a do půdy. Voda kontaminovaná čpavkem vytváří toxický a leptavý produkt.

Požár

Vhodná hasiva: vodní mlha, vodní tříšť, pěna, prášek - hasiva přizpůsobit látkám vyskytující se v okolí 

Nevhodná hasiva: přímý vodní proud 

Zóny přizpůsobit množství uniklé, či zasažené látky požárem.

Přípustné limity

Přípustný expoziční limit PEL: 14 mg/m3 (20,1 ppm)

Nejvyšší přípustná koncentrace NPK-P: 36 mg/m3 (51,8 ppm)

Reaktivita

Chemická stabilita: Stabilní za běžných skladovacích podmínek

Možnost nebezpečných chemických reakcí: K nebezpečným reakcím dochází při kontaktu s oxidačními činidly. K nebezpečným a výbušným reakcím dochází i při styku s dalšími látkami (např. alkalické kovy, měď, stříbro, kadmium, zinek a jejich slitiny, rtuť, cín, alkoholy, aldehydy, azidy, halogeny aj.) nebo prudké neutralizační reakce s kyselinami. S vodou vytváří žíravé zásady.

Podmínky, kterým je třeba zabránit: Odstranit zdroje vznícení (včetně statické elektřiny), vyhnout se vysoké teplotě, slunečnímu záření, vodě a atmosférické vlhkosti.

Neslučitelné materiály:

Oxidační činidla a řada dalších látek viz. Možnost nebezpečných chemických reakcí

VÍCE:

Příznaky

Nadýchání plynu vyvolává pálení a bolest poleptaných sliznic, úporný dráždivý kašel a dušnost. I se značným zpoždění může dojít k otoku plic. Otok hrtanu nebo plic může vést k udušení. Pobyt ve vysokých koncentracích plynu vede k zástavě dechu, která může být přechodného rázu, ale může způsobit i náhlou smrt. Poleptání očí může vést k poškození rohovky i k oslepnutí. V případě vzniku omrzlin jsou omrzlá místa bledá, chladná a necitlivá, později mohou zrudnout, otéci, objeví se pocit mravenčení, pálení a bolest. Omrzliny jsou často spojené s poleptáním, protože produkt je silná žíravina.

Účinky po kontaktu nebo vdechnutí se mohou projevit se zpožděním!!!

První pomoc

Při vdechnutí – S ohledem na vlastní bezpečnost dopravte postiženého na čerstvý vzduch, vodou vypláchněte ústa a nos, nenechte ho prochladnout a zajistěte odbornou lékařskou pomoc.

Při požití – Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody, neprovádět neutralizaci. Nesnažit se vyvolat zvracení!!! Hrozí perforace zažívacího traktu!!!

Při zasažení očí – Okamžitě vyplachujte oči s široce otevřenými víčky pod tekoucí vlažnou vodou a ve vymývání pokračujte při násilně otevřených víčkách od vnitřního k vnějšímu koutku oka až do příchodu lékaře. Má-li postižený kontaktní čočky, před výplachem je vyjměte. Zajistěte odbornou lékařskou pomoc, v případě kontaktu očí se zkapalněným plynem neprodleně, protože při omrznutí hrozí vážné poškození očí.

Při poleptání – Zasažená místa okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv a obuv. Kůži důkladně, ale bez velkého mechanického dráždění omývejte velkým množstvím vlažné vody, nejlépe až do příchodu lékaře, ale minimálně 20 minut. Při vzniku omrzlin neodstraňujte přimrzlé šatstvo a zasažené místo netřete, pouze opláchněte. Poleptaná, případně omrzlá místa, překryjte sterilním obvazem nebo čistou tkaninou.

Ochrana obyvatelstva

Chraňte si dýchací cesty (přiložte si na nos a ústa kapesník, ručník, šátek, mikinu apod.) pokud máte možnost použijte osobní ochranné prostředky.

Zabraňte kontaktu očí a povrchu těla s látkou.

Odstraňte všechny zápalné zdroje.

Zabraňte dalšímu šíření (úniku) látky.

Zabraňte vniknutí látky do kanalizace.

V uzavřených místnostech zajistěte přiměřené větrání.

Zachovejte klid a opusťte budovu podle únikového značení a pokynů pracovníků zařízení nebo záchranářů.

Pomozte osobám se sníženou pohyblivostí.

V případě potřeby poskytněte první pomoc

Volejte tísňovou linku 150 nebo 112

Bezpečnostní list

pdf.pngBL_amoniak_1.pdf
pdf.pngBL_amoniak_2.pdf (vodný roztok amoniaku)