(ALL) Informace občanům k ohrožení jejich životů a zdraví v souvislosti s výskytem metylalkoholu v alkoholických nápojích (aktualizace 25.10.2012)

Hejtman Jihomoravského kraje vyzývá všechny občany Jihomoravského kraje, aby nekonzumovali lihoviny a destiláty s nejistým původem či složením, protože se tak vystavují nebezpečí ohrožení zdraví a života.

Obsah:

Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JMK

Základní informace o methylalkoholu

Proč je methanol na rozdíl od etanolu toxický?

Jak může dojít k otravě methylalkoholem?

Příznaky akutní otravy

První pomoc při požití

V souvislosti s aktuální situací ohrožení životů a zdraví obyvatel výskytem alkoholických nápojů obsahujících metylalkohol svolal dne 12.9.2012 hejtman Jihomoravského kraje jednání krizového štábu JMK.

Pro informování občanů zřídil Jihomoravský kraj prostřednictvím Nemocnice Kyjov zvláštní krizovou informační telefonní linku s číslem 518 601 335, která 24 hodin denně poskytne zájemcům informace o příznacích otravy metylalkoholem a nutných postupech k léčbě postižených pacientů. Tyto informace naleznete také na:

http://www.nemkyj.cz/informace-k-otrave-metyalkoholem

a

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=191071&TypeID=2

Další informace pro obyvatele Jihomoravského kraje naleznete na webové stránce JMK:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Testování lihovin a destilátů pro obyvatele JMK


Aktualizace 5.10.2012:

Jihomoravský kraj pokračuje v bezplatném testování lihovin pro obyvatele jižní Moravy, u kterých mají lidé podezření na přítomnost metanolu. Rozhodla o tom Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 4. října 2012.

Krajská rada rozhodla o tom, že od pondělí 8. října letošního roku budou laboratoře přijímat pouze alkohol vyrobený v roce 2012. Vychází z definice prohibice, tak jak byla vyhlášena v opatření ministra zdravotnictví. Dosavadní vzorky, které občané do pátku odevzdají, budou otestovány. Od pondělí se však bezplatné testování bude týkat pouze vzorků alkoholu vyrobeného v roce 2012, kde je extrémní nejistota, co všechno mohou obsahovat.

Podrobné informace o subjektech zabezpečujících bezplatné testování lihovin pro obyvatele JMK včetně podmínek testování a kontaktů jsou uvedeny zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=191199&TypeID=2 .

Celý text je stažení na těchto webových stránkách:

http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=193246&TypeID=2


Pro obyvatele Jihomoravského kraje byl vydán seznam subjektů, které jsou připraveny provést pro ně test na obsah zdraví škodlivých látek.

Testování lihovin a destilátů bude pro obyvatele JMK bezplatné a zabezpečují ho následující subjekty:

Název subjektu

Kontaktní spojení

Chemická laboratoř Salayová, Hřbitovní 1149, Velké Bílovice

Telefonické spojení: +420 519 346 785

e-mail: chem.lab@email_cz

MND, a.s., Úprkova  807/6, Hodonín

Telefonické spojení: +420 518 315 118

e-mail: urbanek@mnd_cz

Labtech s.r.o., Polní 23/340, Brno-Štýřice

Telefonické spojení: +420 511 110 722

+420 739 498 669

e-mail: laboratore@labtech_eu

Vysoké učení technické, Fakulta chemická, Purkyňova 118, Brno (konečná tramvaje č. 12, 13)

Telefonické spojení: +420 541 149 356

e-mail: vavrova@fch_vutbr_cz

Přehled testovacích laboratoří byl aktualizován dne 25. 10. 2012

K zahájení a provádění bezplatného testování je nutné dodržet následující podmínky:

  • před předáním vzorku je nutno se nejprve s daným pracovištěm spojit;
  • služba je bezplatně poskytována pouze obyvatelům s trvalým pobytem na území Jihomoravského kraje;
  • test bude proveden na základní normy škodlivosti lihovin a destilátů na zdraví člověka;
  • služba není bezplatně poskytována podnikatelům;
  • každý žadatel musí vyplnit a podepsat písemný souhlas ke zpracování a použití osobních údajů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (přílohou dopisu);
  • s každým žadatelem musí být vyplněn formulář (přílohou dopisu), kde na základě předloženého občanského průkazu bude zaznamenáno jméno, příjmení, titul, adresa trvalého bydliště a dále telefonický kontakt;
  • udělení souhlasu, že výsledky testu, v případě nálezu metylalkoholu či jiné škodlivé látky ve vyšší než přípustné koncentraci, budou okamžitě předány orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR, Celní správa).

Dopis hejtmana k testování lihovin a destilátů

pdf.pngJMK 104546-2012 H starostům testování II.pdf

Základní informace o methylalkoholu

Synonymum: methanol, Carbinol, dřevěný líh

Co je to methylalkohol?

Dříve vyráběn destilací tvrdého dřeva, nyní průmyslově ze zemního plynu. Užívá se jako průmyslové rozpouštědlo v barvách, lacích, šelacích, odlakovačích a tekutinách pro fotokopírování.

Vyskytuje se v nemrznoucích směsích (95%), odmrazovači skel automobilů (4 – 90%), umývacích roztocích čelních skel (17-99%), palivu do motorů.

Proč je methanol na rozdíl od etanolu toxický?

Odpovědí je různý způsob metabolizace obou látek.

Methanol totiž sám o sobě není příliš toxický, toxické jsou až jeho metabolity.

Etanol (lidově známý jako alkohol) je metabolizován enzymem zvaným alkohol dehydrogenáza na acetaldehyd (látka zodpovědná za tzv. kocovinu) a ten je jiným enzymem přeměněn na neškodnou kyselinu octovou.

Methanol je rovněž metabolizován alkohol dehydrogenázou, ale na velmi škodlivý formaldehyd a ten je opět jiným enzymem přeměněn na toxickou kyselinu mravenčí (to je ta látka způsobující pálení po štípnutí mravencem).

Jak může dojít k otravě methylalkoholem?

Vypitím průmyslového methanolu (tekutina do ostřikovačů, nemrznoucí směsi, ale i odlakovač, rozpouštědla).

Vypitím nekvalitně vypáleného alkoholu. 

Prevence: průmyslově vyráběný methanol je kapalina na první pohled i ochutnání podobná alkoholu. Láhve musí být řádně označeny, některé státy methanol barví modře.  

Druhou formou prevence je dát si pozor, jaký alkohol vlastně pijeme. Bezpečné je pít alkohol z kolkovaných lahví a ze spolehlivých kontrolovaných palíren. Pít alkohol z neprověřené domácí palírny s sebou nese velké riziko otravy.

Příznaky akutní otravy

Za 1 hodinu od požití čistého methanolu pozorujeme zmatenost, poruchu koordinace, ale nikoliv opilost, jako je tomu u etanolu.

Pak následuje období bez příznaků (čas nutný k tvorbě jedovatých produktů formaldehyd + kyselina mravenčí).

Za 6 – 30 hod. od požití jsou zjevné charakteristické symptomy jako zvracení, bolesti horní části břicha, průjem, bolesti zad, závrať, bolesti hlavy, slabost, zmatenost, nesrozumitelná řeč, neklid, ztuhlost šíje, křeče, kóma.

Projeví se také poruchy vidění – nemocný má pocit, že se dostal do sněhové vánice, oči má jakoby zahaleny mlhou.

Pokud chybí údaj o požití podezřelého alkoholu, nebo látky s obsahem methylalkoholu, je obtížné stanovit diagnózu v počáteční fázi.

První pomoc při požití

Do několika hodin od požití je nutný výplach žaludku. Navodit zvracení po požití je vhodné.

Etanolová léčba: etanol soutěží s methanolem o enzym, který oba metabolizuje (alkohol dehydrogenáza) tím snižuje tvorbu toxických produktů metabolizace metanolu tj. formaldehydu a kyseliny mravenčí. 

Je tedy doporučeno vypití cca 2 až 4 panáků tvrdého alkoholu známé kvality.

Vždy je nutný transport do nemocnice. Zde se navazuje na etanolovou léčbu, eventuálně se provádí očištění krve pomocí tzv. hemodialýzy.

Prognóza: 4 ml methanolu může vyvolat slepotu, 30 ml smrt.